Поступление иностранных граждан

Admission Features of foreigners and people without citizenship to Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / Особенности приема на обучение в Харьковский национальный экономический университет имени Семёна Кузнеца иностранцев и лиц без гражданства

Competitive proposals to admitting at Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics in 2021 / Конкурсні пропозиції прийому на навчання до ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2021 році

Conditions of study and residence / Умови навчання і проживання

 

 

To enter Ukraine, the basis for obtaining an entry visa to study is the original invitation, which is issued by the Ministry of Education and Science, as well as a higher education institution in accordance with the procedure approved by the Ministry of Education and Science.

 

Entering to Ukraine for study is carried out in established by the Ministry of Education and Science of Ukraine and admission rules to enter the university in the following terms:

• to the preparatory department during the year;

• to enter the bachelor’s and master’s degree twice a year until November 1 and March 1, inclusively (in 2020/21 academic year – until December, 15 and April, 15, inclusively);

• to enter PhD by November, 1.

 

1 year bachelor degree, foreigners are enrolled in higher education institutions in accordance with the results of entrance examinations in language of study and Mathematics.

 Program in Mathematics (in English) 2021       Program in Mathematics (in Ukrainian) 2021        Program in Language of Study 2021

 

1 year master degree, foreigners are enrolled in higher education institutions in accordance with the results of entrance examinations in foreign language and specialty.

Foreign Language Master Degree Program 2021         Master Degree Program on Business Administration 2021

 

To enter S. Kuznets KhNUE the applicant must have the following documents:

• origin and copy of the document on previous education;

• origin and copy of the document (attachment  to the document on education),

• which contains information about the success in academic disciplines;

• a copy of the Birth Certificate;

• medical certificate of health, certified by the official health authority of the country, and  issued no later than 2 months before coming to Ukraine;

• copy of passport or document identifying people without citizenship;

• insurance police to provide emergency medical care (except for foreigners who arrived from countries with which agreements on free emergency medical care have been signed);

• 6 photos size 30 x 40 mm or  3 × 4 cm;

• a copy of the foreign Ukrainian identity card (if available);

• the above documents must be translated into Ukrainian and certified by a notary.

 

A research proposal for the chosen scientific specialty or a list of published scientific works and inventions in Ukrainian or English certified in accordance with the established procedure at the candidate’s place of work / study shall be additionally submitted upon admission to postgraduate studies.

 

To enter the PhD program, the following documents are submitted in addition in Ukrainian or English:

• thematic plan of dissertation work to obtain the scientific degree of Doctor of  Philosophy;

• copy of the diploma on awarding the corresponding scientific degree;

The above documents must be translated into Ukrainian and notarized.

 

Documents must be certified in the country of issue in a manner that is officially used in that country for such certification, and legalized by the relevant foreign diplomatic institution of Ukraine, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine.

Educational documents of foreigners enrolled in training, issued by educational institutions of other countries, undergo the recognition procedure in Ukraine in accordance with the legislation.

 

Training period:

 • • preparatory department – 1 year;
 • • bachelor degree – 4 years (full-time education), 5 years (part-time education);
 • • master degree – 1.5 years (full-time and part-time education);
 • • PhD degree – 4 years.

 

Tuition per year:

• preparatory department – the equivalent of $1050 USD;

• bachelor and master degrees (full-time education) – depending on specialty, the equivalent is from $ 1200 to $ 2000 USD;

• bachelor and master degrees (part-time) – depending on specialty, the equivalent is from $ 900 to $ 1850 USD;

• PhD degree – $ 2800 USD (full-time education) and $ 2350 USD (part-time education).

 

Partner organizations act as middle-men to recruit foreigners and people without citizenship to study in Ukraine:

LLC «Business Center «INZHEK»

LLC «Bob TRED»

LLC «Perspective of the XXI century»

LLC «INTCOM»

LLC «AMAL – MD»

 

 

 

Для в’їзду в Україну підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал запрошення, видачу якого здійснює МОН України, а також вищий навчальний заклад у порядку, встановленому МОН України.

В’їзд до України на навчання здійснюється у встановлені МОН України  і правилами прийому до університету у наступні терміни:

 • на підготовче відділення упродовж року;
 • для вступу на навчання  на освітній рівень бакалавра і магістра двічі на рік до 01 листопада і до 01 березня відповідно (у 2020/21 навчальному році – до 15 грудня і до 15 квітня відповідно);
 • для вступу на освітньо-науковий рівень доктора філософії до 01 листопада.

На 1 курс бакалаврату іноземці зараховуються до закладів вищої освіти за результатами вступних випробовувань з мови навчання та математики.

Програма Математика (на англ) 2021            Програма Математика (на укр) 2021          Програма Мова навчання бакалавр 2021

На 1 рік навчання за освітнім рівнем «магістр» складаються вступні іспити з іноземної мови та спеціальності.

Програма Іноземна мова магістр 2021                     Програма Бізнес-адміністрування магістр 2021

 

  Для вступу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця необхідно з собою мати такі документи:

 • Оригінал і копію документа про попередню освіту;
 • Оригінал і копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
 • Копію документа про народження;
 • Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну;
 • Копію паспортного документа чи документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • Страховий поліс на надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими підписані угоди про безкоштовне отримання екстреної медичної допомоги);
 • 6 фотокарток розміром 3×4 см;
 • Копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

 • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

Перераховані вище документи повинні бути перекладені на українську мову і завірені нотаріусом.

Документи повинні бути завірені в країні їх видачі способом, який офіційно застосовується в цій країні для такого посвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

Термін навчання:

 • на підготовчому відділенні – 1 рік;
 • на бакалавраті – 4 роки (денна форма навчання), 5 років (заочна форма навчання);
 • в магістратурі – 1,5 роки (денна і заочна форми форма навчання),
 • на програмах підготовки докторів філософії, докторів наук – 4 роки.

Вартість навчання за рік:

 • на підготовчому відділенні – еквівалент 1050 доларів США;
 • на бакалавраті і в магістратурі (денна форма навчання) – залежно від спеціальності становить еквівалент від 1200 до 2000 доларів США;
 • на бакалавраті і в магістратурі (заочна форма навчання) – залежно від спеціальності становить еквівалент від 900 до 1850 доларів США;
 • на програмах підготовки докторів філософії та докторів наук – 2800 доларів США (денна форма навчання) та 2350 доларів США (заочна форма навчання).

 

Партнерські організації, які надають посередницькі послуги з набору іноземців та осіб без громадянства на навчання в Україну

 1. ТОВ «Бізнес Центр «ИНЖЕК»
 2. ТОВ «БОБ ТРЕД»
 3. ТОВ «Перспектива ХХІ століття»
 4. ТОВ «ІНТКОМ»
 5. ТОВ «АМАЛ – МД»

 

Для въезда в Украину основанием для оформления въездной визы с целью обучения является оригинал приглашения, выдачу которого осуществляет МОН Украины, а также высшее учебное заведение в порядке, установленном МОН Украины.

Въезд в Украину на обучение осуществляется в установленные МОН Украины и правилами приема в университет в последующие сроки: на подготовительное отделение в течение года; для поступления на обучение на образовательный уровень бакалавра и магистра дважды в год до 01 ноября и до 01 марта соответственно (в 2020/21 учебном году — до 15 декабря и до 15 апреля соответственно); для поступления на образовательно-научный уровень доктора философии до 01 ноября.

На 1 курс бакалавриата иностранцы зачисляются в учреждения высшего образования по результатам вступительных испытаний по языку обучения и математике.

Программа Математика (на англ) 2021            Программа Математика (на укр) 2021          Программа Язык обучения бакалавр 2021

На 1 год обучения по образовательным уровнем «магистр» сдаются вступительные экзамены по иностранному языку и специальности.

Программа Иностранный язык магистр 2021                     Программа Бизнес-администрирование магистр 2021

 

Для поступления в ХНЭУ им. С. Кузнеца необходимо с собой иметь следующие документы:

Оригинал и копию документа о предыдущем образовании;

Оригинал и копию документа (приложения к документу об образовании), в котором содержится информация об успешности по учебным дисциплинам; Копию свидетельства о рождении;

Медицинский сертификат о состоянии здоровья, заверенный официальным органом здравоохранения страны и выдан не позднее, чем за 2 месяца до въезда на обучение в Украину;

Копию паспортного документа или документа, удостоверяющего личность без гражданства;

Страховой полис на оказание экстренной медицинской помощи (кроме иностранцев, прибывших из стран, с которыми подписаны соглашения о бесплатном получении экстренной медицинской помощи);

6 фотографий размером 3 × 4 см;

Копию удостоверения зарубежного украинском (при наличии);

Исследовательское предложение по выбранной научной специальности или заверенный в установленном порядке по месту работы / учебы кандидата список опубликованных научных работ и изобретений украинском или английском языке дополнительно подаются при поступлении в аспирантуру.

Для поступления в докторантуру подаются дополнительно украинском или английском языке: тематический план диссертационной работы для получения ученой степени доктора наук; копия диплома о присвоении соответствующего ученой степени;

Вышеперечисленные документы должны быть переведены на украинский язык и заверены нотариусом.

Документы должны быть заверены в стране их выдачи способом, который официально применяется в этой стране для такого удостоверения, и легализованы соответствующей зарубежной дипломатической учреждением Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Документы об образовании зачисленных на обучение иностранцев, выданные учебными заведениями других государств, проходят процедуру признания в Украине в соответствии с законодательством.

Срок обучения:

на подготовительном отделении — 1 год;

на бакалавриате — 4 года (дневная форма обучения), 5 лет (заочная форма обучения);

в магистратуре — 1,5 года (дневная и заочная формы форма обучения),

на программах подготовки докторов философии, докторов наук — 4 года.

Стоимость обучения за год:

на подготовительном отделении — эквивалент 1050 долларов США;

на бакалавриате и в магистратуре (дневная форма обучения) — в зависимости от специальности составляет эквивалент от 1200 до 2000 долларов США;

на бакалавриате и в магистратуре (заочная форма обучения) — в зависимости от специальности составляет эквивалент от 900 до 1850 долларов США;

на программах подготовки докторов философии и докторов наук — 2800 долларов США (дневная форма обучения) и 2350 долларов США (заочная форма обучения).

Партнерские организации, оказывающие посреднические услуги по набору иностранцев и лиц без гражданства на обучение в Украине:

ООО «Бизнес Центр «ИНЖЕК»

ООО «Боб ТРЕД»

ООО «Перспектива XXI века»

ООО «ИнтКом»

ООО «Амал — МД»

  

 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>