Кафедра иностранных языков и МК

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

Савицька Лариса Володимирівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.

Дата закінчення: 2000 р.

Кваліфікація: спеціаліст, філолог, учитель  англійської мови, російської мови і літератури. Диплом з відзнакою.

Наукові інтереси: Методи викладання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, використання проектної діяльності в навчальному процесі.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Ділова іноземна мова 1
 • Основи наукового мовлення
 • BEC
 • Іноземна мова 1

Кількість наукових публікацій: Загальна кількість науково-методичних праць: 69, серед них: 1 монографія, 50 статей, 7 тез конференцій, 4 методичних рекомендацій. Проходила стажування за кордоном.

Основні публікації:

1. Савицька Л.В. Zero Emotivenessin Business Communication // International Lettersof Socialand Humanistic Sciences. – Switzerland: SciPressLtd., 2015. – Vol. 65, pp. 47-50. – Accessmode: www.scipress.com/ILSHS.65.47Online: 2015-12-18.

2. Савицька Л.В. Modern changes in translation // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Modern scientific potential – 2017». – Volume 6 : Philological sciences. – Sheffield : Science and education LTD, 2017. – P. 58-65.

3. Савицька Л.В. Translation across academic cultures in communication studies // Materials of XIV international research and practice conference Cutting-Edge Science — 2018 April 30-May 7, 2018. – Volume 15. – Philological sciences, Physical culture and sport.  –  Science and Education Ltd : Sheffield UK, 2018. – P. 24-27.

4. Савицька Л.В., Тарасенко С.Є. Особливості перекладу англійських академічних термінів українською мовою // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  – Харків, 2018. – Вип. 49. – С. 59–66.

Інша професійна діяльність: бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32, (дод. 3-51)

E-mail:Larysa.Savytska@hneu.net, Larysa.Savytska@m.hneu.edu.ua

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9158-6304

Google Schlar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Prce_k4AAAAJ&hl=ru

 

 

 

  Колбіна Тетяна Василівна

 

Доктор педагогічних наук, професор

 Професор кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський державний університет ім.О.М. Горького.  Дата закінчення: 1978р.

Спеціальність:  філолог, викладач німецької мови та літератури.  Диплом з відзнакою.

Наукова підготовка:

1986-1988 рр. – Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (аспірантура), захист дисертації, кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови.

2004-2007 рр. – Харківський національний педагогічний університет

ім. Г.С. Сковороди (докторантура), захист дисертації, доктор педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»

Наукові інтереси: Формування досвіду міжкультурної комунікації засобами іноземних мов, проблема модернізації комунікативної підготовки майбутніх фахівців в університеті.

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • Практика усного та писемного іноземного мовлення
 • Ділова іноземна мова
 • Магістерська програма «Педагогіка вищої школи»,
 •  «Освітні, педагогічні науки». підготовка докторів філософії зі спеціальності 011

Кількість наукових публікацій: Загальна кількість наукових та навчально-методичних: більше 190, серед них: 6 монографій (2 – одноосібні), 5 навчальних посібників, 1 німецько-російський економічний словник, наукові статті у фахових виданнях України і за кордоном.

Основні публікації:

МОНОГРАФІЇ:

1. Модернізація комунікативної підготовки студентів в університеті: монографія // Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті: монографія /Т.Ю.Андріяко, Т.А.Борова, Т.О.Дмитренко та ін. – Херсон: вид-во ПП Вишемірський В.С., 2017. – С. 16-59.

2. Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації студентів вищих навчальних закладів економічного профілю // Основи сучасної педагогіки: монографія / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько та ін. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. – С.  159-251.

3. Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу особистості // Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця: монографія / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько та ін. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 59-125.

4. Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації на основі концепції особистісно-орієнтованого навчання: монографія / В.С. Пономаренко, Г.В. Назарова та ін. // Формування професійних компетентностей в умовах інформаційної економіки: монографія. – Х. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – С. 156-178.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Практикум по немецкому языку: учебно-практическое пособие для самостоятельной работы студентов / Т. В. Колбина, Л. В. Мельни-ченко. – Х.: Изд. ХНЭУ, 2013. – 224 с.

2. Про бізнес німецькою мовою: навч. посібник / Т. В. Колбіна, Л. В. Мельніченко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 272 с.

 

СТАТТІ:

1. Conceptual Grounds of Pedagogical Research of Cross-Cultural Communication Experience Formation of University Students // International Letters of Social and Humanistic Sciences. Switzerland: SciPress Ltd, 2016.– Vol. 66. PP. 123-128. 10.18052/www.scipress.com/ILSHS.66.123

2. Steuerungsmittel im kommunikativen Fremdsprachenunterricht / International Journal of Education and Science: Conference AbstractsEducation & Educational Research. – Kharkiv: Kharkiv Regional Public Organization“Culture of Health” (Ukraine), 2018. –Vol. 1, No. 3-4.

3. Комунікативна підготовка студентів на підґрунті семіотико-ситуаційного підходу / Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Всеукраїнський науковий збірник. – №1 (22), 2018. – С. 76-81.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ:

1. Іноземна мова міжнародного бізнесу: тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 54 с. (у співавторстві з Д.С. Ципіною).

2. Міжкультурна комунікація в міжнародному бізнесі: тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 70 с.

3. Комунікативно-діяльнісний компонент формування досвіду міжкультурної комунікації // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (22), 2018 – м. Покровськ: Видавництво ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – с. 13-18.

4. Деякі аспекти перекладу фахової економічної термінології (на матеріалі французької мови) // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХОГОКЗ, 2016. – С. 28-33.

 

5. Застосування сучасних ІКТ як стійка тенденція розвітку процесу формування іншомовної компетентності // Филологический сборник: сб. науч. статей. – Вып. 20. – Х.: ХНПУ им. Г. С. Сковороды, 2015.– С. 92-102.

6. Використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у процесі формування іншомовної компетенції // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст. – Х.: ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. – С.25-30.

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ:

- аспіранти Д.С.Ципіна, І.Б.Єрастова-Михайлусь, О.О.Олексенко, В.О.Петренко, Л.А.Євдокімова-Лисогор захистили дисертації і одержали диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук,

- керівництво науковою підготовкою аспірантів: Є.Л.Хачатрян, О.М.Гончарова.

Інша професійна діяльність:

РОБОТА У РЕДАКЦІЙНІЙ КОЛЕГІЇ НАУКОВОГО ВИДАННЯ:

- Член редакційної колегії наукового видання «Наукові праці Вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2014 року та наказу Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014).

- Член редакційної колегії наукового видання «International Journal of Education and Science». Certificate to registration:КВ 23568-13408 Р, 27.09.2018 by the Ministry of Justice in Ukraine. Digital object identifier: 10.26697/ijеs.

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ:

- Керівник держбюджетної науково-дослідної роботи на тему: «Формування досвіду міжкультурної комунікації майбутніх фахівців з економіки в процесі вивчення іноземних мов» (2013-2018 рр.). Виконано, відповідно до плану науково-дослідної роботи Харківського національного економічного університету.

- Керівник науково-дослідницької роботи «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців у системі вищої професійної освіти» (РК № 0115U001520), МОН України.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32, (дод. 3-51)

E-mail:  Tetiana.Kolbina@m.hneu.net

Tetiana.Kolbina@hneu.net

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5296-5985

Google Schlar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=HQK-a3wAAAAJ&hl

 

 

Безугла Ірина Валентинівна

 

Старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця (факультет перепідготовки за спеціальністю «Фінанси»).  Дата закінчення: 2006 р.

 Кваліфікація: спеціаліст з фінансів,  диплом про перепідготовку.

– Харківський державний університет ім.О.М. Горького, факультет іноземних мов.  Спеціальність: французька мова та література. Дата закінчення: 1995р.

 Кваліфікація: філолог, викладач французької мови та літератури, англійської мови, перекладач.

Наукові інтереси:Методи викладання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, формування досвіду міжкультурної комунікації засобами іноземних мов

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова (за професійним спрямуванням),

●  Друга іноземна мова

● Ділова іноземна мова

● Іноземна мова професійної комунікації у міжнародному бізнесі

● Французька мова

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць: 45, серед них за останні 4 роки: 7 публікацій (в тому числі у  фахових виданнях)  та 7 науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Комунікативно-діяльнісний компонент формування досвіду міжкультурної комунікації // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (22), 2018 – м. Покровськ: Видавництво ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – с. 13-18

2. Деякі аспекти перекладу фахової економічної термінології (на матеріалі французької мови) // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХОГОКЗ, 2016. – С. 28-33.

3. Застосування сучасних ІКТ як стійка тенденція розвітку процесу формування іншомовної компетентності // Филологический сборник: сб. науч. статей. – Вып. 20. – Х.: ХНПУ им. Г. С. Сковороды, 2015.– С. 92-102.

4. Використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у процесі формування іншомовної компетенції // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст. – Х.: ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. – С.25-30.

Інша професійна діяльність:

Неодноразово проходила стажування у Франції (м. Париж, м. Ліон, м. Безансон та ін.) та брала участь у міжнародних семінарах та конференціях:

Центр прикладної лінгвістики (CLA) УніверситетуФранш-Конте м. Безансон (Франція,липень 2015). Тема: Інноваційні методи викладання французької мови.

XIV Всесвітній КонгресМіжнародної федерації викладачів французької мови (FIPF) в м. Льєж (Бельгія) – липень 2016 (48 годин /сертифікат),

Національний Центр дистанційної освіти (Франція) CNED PRO FLE: Professionnalisationen FLE (повний курс: 4 модулясертифікати CNED: лютий 2015, березень 2015, серпень 2015,січень 2016).

Викладає французьку мову на франко-української магістерської програмі подвійного диплому «Бізнес-информатика»

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409,

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: iryna.bezugla@hneu.net

ORCID: 0000-0002-6285-2060

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8VtTwNYAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79opsBc1opXy63XtXlmC—HtRsOGJSQ

 

 

 

 

Просяник Оксана Петрівна

 

Доктор філологічних наук, доцент

Професор кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Дата закінчення:  1990 р.

Кваліфікація: учитель російської мови та літератури, французької мови.

Наукові інтереси: Історія мовознавства, лінгвістика тексту, лексична семантика, теорія мови

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Практичний курс «Практика усного та писемного іноземного мовлення (французька мова)»

Загальна кількість науково-методичних праць: 70, зокрема 4 монографії (2 — у співавторстві)

Основні публікації:

1. Просяник О. П. Антропоцентризм  як філософсько-методологічна основа концепції Ф. де Соссюра // StudiaMethodologica. Issue 44, Summer 2017. С. 47–58. (0,96 ум. др. арк.).

2. Просяник О.П. Methodology of functional pragmatism as themerge of antropocentrism and relationismus  // Лiнгвiстичнiстудiї / LinguisticStudies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред.  А. П. Загнітко. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018.  Вип. 35. С. 9–13. (0,64 ум. др. арк.).

3. Просяник О. П. Lasocialisation etlaréception de la conception scientifique // The Peculiarity of Man. 2018. № 1 (27). S. 45–52.

4. Просяник О. П. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції : монографія / О. П. Просяник. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2018 – 276 с. (15,6 ум.др.арк.).

5. Просяник О. П. Наукова концепція Ф. де Соссюра у світлі нових автографічних матеріалів // Мовознавство. 2018. № 5. С. 68–76.

Інша професійна діяльність:

Участь у 40 наукових конференціях:  з функціональної лінгвістики і лінгвістики тексту, у міжнародних науково методологічних конференціях у рамках постійно діючого методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного знання» (2003, 2006-2010, Україна), у міжнародних наукових конференціях з лінгвістики тексту (2006, Лодзь, Польща), з філософії мови і світу (2007 Оструда, 2011 Кєльце, Польща), з методів лінгвістичних досліджень (2010, 2018 Слов’янськ) і т.д. Член редакційної Ради наукового журналу «The Peculiarity of Man» (Польща, 2012-2019) (профіль-філологія, політологія, соціологія).

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: Oksana.Prosanyk@m.hneu.edu.ua

ORCID: 0000-0001-6704-5391

 

 

 

 

 

Кобринець Ольга Станіславівна

 

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний педагогічний університет

ім. Г. С. Сковороди.   Дата закінчення: 2001 р.

 

 Кваліфікація: Педагогіка та методика середньої освіти. Французька мова.  Диплом з відзнакою.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Аспірантура за спеціальністю 10.01.02 – російська література. Диплом кандидата філологічних наук. Дата закінчення: 2007 р.

Наукові інтереси: сучасні методи та технології викладання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, використання проектної діяльності в навчальному процесі

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

●  Ділова іноземна мова І

●  Ділова іноземна мова ІІ

●  Міжкультурна комунікація у міжнародному бізнесі

●   Іноземна мова ділової комунікації в міжнародному бізнесі

Загальна кількість науково-методичних праць: 56, з них 20 одноосібних статей у провідних фахових виданнях, затверджених МОН України, що зареєстровані у міжнародних каталогах періодичних видань та включені до міжнародних наукометричних баз; 9 довідкових видань, 13 навчальних та тематичних посібників, 3 методичних посібника та 2 робочі програми. Приймала участь у 11 наукових конференціях

Основні публікації:

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

1. Кобринец О.С. Французская грамматика: упражнения для тренинга и тексты с красной карточкой (Языковой трежанер). – Москва: Эксмо, 2016. – 144 с.

2. Кобринец О.С. Французский за 15 минут. Начальный уровень (Карманный самоучитель) +CD. – Москва: Эксмо, 2015. – 320 с.

3. Кобринец О.С. Французский без проблем для продолжающих = Une tasse de français (Иностранный за чашкой кофе) +CD. – Москва: Эксмо, 2014. – 608 с.

4. Кобринец О. С. Французский без проблем для начинающих (Иностранный за чашкой кофе) + 1 CD-Rom. – Москва: Эксмо, 2013. – 320 с.

5. Кобринец О. С. Французский без проблем для продвинутых: Unetassedefrançais: LadouceFrance (Иностранный за чашкой кофе) + 1 CD-Rom. – Москва: Эксмо, 2013. – 608 с.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ:

1. Кобринец О.С. Настольный французький справочник (Справочники по иностранным языкам). – Москва: Эксмо, 2014. – 208с.

2. Кобринец О.С. Вся базовая французская лексика. Справочник в виде карт памяти (Справочники по иностранным языкам). – Москва: Эксмо, 2014. – 208 с.

3. Кобринец О.С. Русско-французский разговорник для практичных (Разговорники для практичных людей). – Москва: Эксмо, 2013. – 288с.

4. Кобринец О.С.  Русско-французский разговорник  (Слово в кармане). – Москва: Эксмо, 2012. – 320 с.

5. Кобринец О.С. Универсальный русско-французский разговорник. – Москва: Эксмо, 2012. – 224 с.

ФАХОВІ СТАТТІ:

1. Кобринец О.С. К проблеме классификации пародии // Наукові записки ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. Літературознавство. – Київ, 2018. – Вип. 3-4 (89-90). – С.72–87.

2. Кобринец О.С. К проблеме определения жанра пародии // Наукові записки ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2018. – Вип. 2 (88). – С. 60–71.

3. Кобринец О.С. Сатирическая маска МихаилаБурбонова в творчестве Дмитрия Минаева  // Наукові записки ХНПУ ім.Г.С.Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2016. – Вип. 2 (84). – С.32–47

4. Кобринець О.С. Les procédés stylistiques de la création de l’argot français (Стилістичні прийоми створення французького арго) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Лінгвістичні дослідження. – Х: ХНПУ, 2013. – Вип. 36. – С. 195–200.

5. Кобринець О.С. К проблеме изучения франгле во французиком языке // Studia metho¬dologica. Збірник наукових праць. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 221–225.

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Іноземна мова І (французька) [Електронний ресурс] : тести та завдання з граматики для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. О. С. Кобринець. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 58 с. (Укр. мов., фр. мов.)

2. Практичні завдання з перекладу економічних текстів з навчальної дисципліни «Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності» для студентів усіх форм навчання / уклад. О. С. Кобринець. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 48с. (Укр. мов., фр.мов.)

Інша професійна діяльність:

З 2014 року член-фондатор адміністративної ради французького Альянсу м.Харкова.

Неодноразово проходила стажування за кордоном.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн. 409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-81, 3-83)

E-mail: olgakobrynets@yahoo.fr

ORCID:0000-0002-0704-3682

 

 

 

Прус Наталія Олексіївна

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний педагогічний університет                                                                                                                                            ім. Г. С. Сковороди.  Дата закінчення:  2002 р.

Кваліфікація: спеціаліст педагогічної освіти, вчитель французької мови та іспанської мови. Диплом з відзнакою.

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро, Україна. Диплом кандидата педагогічних наук (Спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти). Дата закінчення: 2018 р.

Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови, сучасні методи викладання іноземних мов, інноваційні технології у вивченні іноземних мов в немовному вищому навчальному закладі, роль викладача у формуванні майбутніх спеціалістів, імідж викладача іноземних мов

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Друга іноземна мова

● Іноземна мова за професійним спрямуванням

● Іноземна мова професійної комунікації

● Іноземна мова міжнародного бізнесу

Загальна кількість науково-методичних праць: 28, з них –  6 одноосібних статей у провідних фахових виданнях України, що зареєстровані у міжнародних каталогах періодичних видань та включені до міжнародних наукометричних баз; 2 статті у зарубіжних наукових галузевих виданнях; 1 стаття у науковому виданні України; 9 навчально-методичних видань (навчальні посібники, довідкові та тематичні видання, словники, розмовники, методичні рекомендації для студентів), 10 тез в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

 

Основні публікації:

1. Прус Н. О. Позитивний імідж викладача іноземної мови – запорука професійного успіху. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: Сум. ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. № 10. С. 155-162.

2. Прус Н. О. Динаміка розвитку образу педагога протягом століть.Молодий вчений. 2016. № 2 (29). С. 333-337.

3. Prus N. Assessment criteria of image of foreign language teacher. European Applied Science. Stuttgart: ORT Publishing,2017 (June). № 3. pp. 36-37.

4. Prus N. Les particularités de l’image personnelle. International Scientific and Practical Conference “WORLDScience”.Dubai, 2017. №7 (23). pp. 37-39.

5. Іноземна мова за профільним спрямуванням (електронний ресурс): тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / уклад. Н. О. Прус. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 48 с.

Інша професійна діяльність:

Проходження стажування за кордоном.

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та методичних семінарах.

Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови.

Участь у проведенні обласних учнівських олімпіад з іспанської мови.

Член регіональної експертної групи з установлення порога «склав/не склав» з іспанської мови для визначення результатів ЗНО.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: Natalia.Prus@m.hneu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7762-539X

.

 

 

 

Ламааши Мохамед

 

Викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Марокко

Alma mater:  Харківський авіаційний інститут. Дата закінчення: 1997 р.

Кваліфікація: магістр з технічних наук.

Спеціальність: біотехнічні та медичні апарати та системи.

Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця.

Дата закінчення:   2017 р.

Кваліфікація:  магістр.

Спеціальність:  педагогіка вищої школи.

Наукові інтереси: Ділова французька мова, методика викладання іноземних мов (французька мова).

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

●  Іноземна мова

●  Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька мова)

●  Практика усного та писемного мовлення» (французька мова)

●  Міжкультурні комунікації (французька мова)

Загальна кількість науково-методичних праць, з них –  8 статей, опублікованих в наукових виданнях, 2 навчально-методичних видання, 4 тези конференцій,  1 словник.

Основні публікації:

1. Ламааши М., Просяник А.П. Сборник задач по дисциплине «Иностранный язык» 3-41 (французский) для студентов направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» дневной формы обучения / сост М. Ламааши, А.П. Просяник. — Харьков: ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. — 44 с. (Укр.яз, Фр. яз.)

2. Ламааши М. Российские и арабские падежи: типологические сходства / Ламаашы М., Безкоровайная Л.С. // материалы международной студенческой научно-практической конференции «Языковая личность В поликультурном мире»: г. Харьков, 23 апреля 2015г. — Харьков: ХНАДУ, 2015. — 422с.

3 . Боровая Т. A., Ламааши М. Эффективные методы активизации педагогического взаимодействия в процессе изучения французского языка студентами ЗВО / Боровая Т.A., Ламааши М. // Второй международный франкоязычный коллоквиум в Украине «ЯЗЫКА, НАУКИ И ПРАКТИКИ»: Тезисы докладов , Днепр, 3-4 октября 2018 р. — Днепр: Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», ООО «Акцент ЧП», 2018 – С. 30-32.

4. Пылаева Т. В., Ламааши М. Теоретические аспекты понятия «дистанционное образование» / Т. В. Пылаева, М. Ламааши // Экономическое развитие и наследие Семена Кузнеца: матер. междунар. научно-практической. конф., 31 мая — 1 июня 2018 г. .: тезисы доп. — М .: ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. — С. 326-327.

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail:  Lamaashi.Mohammed@m.hneu.edu.ua

 

 

 

Тихонов Сергій  Георгійович

 

Старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.  Дата закінчення: 2001 р.

Кваліфікація: спеціаліст педагогічної освіти, вчитель французької мови та англійської мови.

Харківська обласна наукова бібліотека, 2004р.

Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця.

Дата закінчення: 2018 р.

 

Кваліфікація: бакалавр,  дисципліна «Практика усного та писемного мовлення «,

магістр, дисципліна «Французька мова».

Наукові інтереси: Методика викладання іноземних мов

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

●  Друга іноземна мова

● Ділова іноземна мова 1 (французька мова)

● Практика усного та писемного іноземного мовлення (французька мова)

● Ділова іноземна мова

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: tihonof61@gmail.com

 

 

Ципіна Діана Савеліївна

 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківська державна академія міського господарства. Дата закінчення: 1998 р.

Спеціальність: Менеджмент невиробничої сфери.

Харківський державний педагогічний університет

ім. Г. С. Сковороди.   Дата закінчення: 2003 р.

 

Спеціальність:  Німецька мова та література.

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.  Дата закінчення: 2015 р.

Наукові інтереси: риторика, методика викладання німецької мови

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Друга іноземна мова

● Іноземна мова за професійним спрямуванням

● Міжкультурна комунікація в міжнародному бізнесі

● Іноземна мова друга

●  Іноземна мова міжнародного бізнесу

●  Іноземна мова професійної комунікації та ділової кореспонденції у міжнародному бізнесі

Загальна кількість науково-методичних праць: понад 30.

Основні публікації:

1. Використання ситуаційного підходу до формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів // Сучасні  проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної  науково-практичної конференції, м. Харків, 18-19 березня 2019 року. – Харків: ФОП Панов А.П., 2019. – С. 280–282.

2. Розвиток умінь аргументованого мовлення майбутніх фахівців з економіки на занятті з іноземної мови // Тези доповідей міжуніверситетського науково-практичного семінару «іншомовна комунікативна компетентність у фаховій діяльності» – харків: національний юридичний університет імені ярослава мудрого, 2018. – С. 104-108.

3. Дидактичні засоби формування полілогічного мовлення майбутніх фахівців з економіки засобами іноземної мови // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 167 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. –  С. 96 – 99.

4. Формування дискурсивної компетентності майбутніх менеджерів: лінгвістичний аспект // Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Покровськ, 2017. – Вип. 1 (20). – С. 112–117.

5. Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Чернігів: ЧНПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2015. – Вип. 124. – С. 238–240.

6. Substantiation of the model of rhetorical competence formation of the future masters in management / D.Tsypina  // Молодой ученый : ежемес. научн. журн. – Казань, 2015. – № 6 (86). – С. 716–718.

7. Формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів в умовах магістерської підготовки як педагогічна проблема // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч.2. – С. 411–416.

8. Концептуальні засади педагогічного дослідження формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали між нар. наук.-практ. конф., 11-12 червня 2014 р. / Хар. нац. економ. ун-т. – Х.: ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. – С. 345-348.

Інша професійна діяльність:

Координатор програми академічної мобільності  KA107 ERASMUS+  з університетом Ерланген-Нюрнберг ім. Фрідріха-Александра

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail:  Diana.Tsypina@hneu.net

Diana.Tsypina@m.hneu.edu.ua

 

 

 

 

Лещінська Ауріка Вікторівна

Старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський державний університет ім.О.М. Горького, факультет іноземних мов. Дата закінчення: 1995 р.

Спеціальність: німецька мова та література,

Кваліфікація: філолог, викладач німецької мови та літератури, англійської  мови.

Наукові інтереси: методика викладання німецької мови, інтерактивні методи навчання. Психолого-педагогічні аспекти дифференійного навчання іноземних мов.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова  професійного спілкування

● Практика усного та писемного іноземного мовлення

● Іноземна мова (німецька)

 

Загальна кількість науково-методичних праць: 6 навчально-методичних посібників.

Основні публікації:

 1. Світова О.О., Лещінська А.В. The use of modern teaching technologies in foreign language education. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Харків, 29-30 березня 2018 року – м.Харків: Видавець ФОП Мезіна, 2018 – С.310-311
 2. Лещінська А.В. Субстантивація як обєкт дослідження у сучасній лінгвістиці / А.В. Лещінська // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej. “Science, research, development. 2019.
 3.  Лещінська А.В. Професійне спілкування як комунікативна взаємодія майбутніх фахівців економічного профілю. / An international Journal Herald pedagogiki. Nauka i praktyka # 54 (04/2020)
 4.  О.Гончарова, А.Лещінська «Історія розвитку міжкультурного підходу в освітній практиці в контексті вивчення і викладання іноземних мов» матеріали V науково-практичної конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»/ тези доповідей, 26-27 листопада 2020 р.

 

 

 

 

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: lanemoe997@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукашова Людмила Василівна

Старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний університет

ім. О.М.Горького.  Дата закінчення: 1976 р.

Спеціальність:  німецька мова та література.

Кваліфікація: філолог, викладач німецької мови та літератури.

Центральний інститут підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів народного господарства в галузі патентної роботи зі спеціальності патентознавство, Москва, 1983 р.

Наукові інтереси: методи викладання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, використання проектної діяльності в навчальному процесі.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова за професійним спрямуванням

● Ділова іноземна мова

● Іноземна мова (друга)

Загальна кількість науково-методичних праць: має 25 публікацій, з них 12 методичних збірок, 1 посібник з німецької мови, наукові статті та тези, перекладає інформацію для сайту університету, брала участь у підготовці 4 робочих навчальних програм, проходила стажування за кордоном, брала участь у міжнародних семінарах та конференціях.

Основні публікації:

1. Особливості роботи з текстом на заняттях з ділової іноземної мови /Л.В. Лукашова// Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2016 р./ ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ХОГОКЗ, 2016.- с.251-255.

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Л.В. Лукашова, Д.С. Ципіна – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017 – 62с.

3. Лукашова Л.В., Михайлова Л.З. Метод проектів у вивченні іноземної мови як засіб формування міжкультурної комунікації при підготовці менеджерів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика”, Харків2019. С. 305-308.

4. Колбіна Т.В., Лукашова Л.В. Діагностика сформованості досвіду міжкультурної комунікації у процесі іншомовної підготовки. Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів» ХНУБА. – Х.: Видавництво Іванченка І. С.,  2018. С. 127-131.

 

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: Liudmyla.Lukashova@m.hneu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Оксана Миколаївна

Аспірант, викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:– ХІСП. Дата закінчення: 2003 р.

Спеціальність: мова та література (англійська, французька).

Кваліфікація: філолог.

Харківський національний університет  ім. В. Н. Каразіна. Дата закінчення: 2006 р.

Спеціальність: Мова та література (англійська).

Кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та літератури, перекладач англійської мови.

Центр перекладів ТРІС, Школа синхронного перекладу. Кваліфікація: перекладач англійської мови (послідовний переклад), 2012 р.

Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови, бізнес-англійська, сучасні методи викладання іноземної мови, інноваційні технології у вивченні іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі, науково-технічний переклад.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова

Загальна кількість науково-методичних праць: 7

Основні публікації:

СТАТТІ:

1. Інтерактивні методи у навчанні іноземної мові.– Актуальні  питання освіти і науки : зб. наук.ст., матеріали IV міжнар. наук. – практ. конф., 10-11 листоп. 2016р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2016. с. 82-87

2. Мотивація студентів у вивченні англійської мови. Гончарова О.М. Мотивація студентів у вивченні англійської мови / О.М. Гончарова // NOWYSPOSУBROZWOJUPEDAGOGIKA Poznan (PL). – 2017. – С. 155-166.

3. Деякі аспекти формування професійної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти. – Харків: Адаптивне управління: Теорія і Практика. — Серія «Педагогіка», № 5 (9), 2018. — Електронне наукове фахове видання — Режим   доступу : [http://am.eor.by/index.php/gallery/126-vipusk-5-2018].

 

 

 

ТЕЗИ

1. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика., матеріали міжнар. наук. – практ. конф., 30-31 березня 2017р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2017 с. 355-357

2. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика., матеріали міжнар. наук. – практ. конф., 29-30 березня 2018р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2018. с. 294-296

3. Annual International Scientific Conference “Economic Development and Legacy by SimonKuznets”., 31 May – 01 June 2018

4. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика., матеріали міжнар. наук. – практ. конф., 18-19 березня 2019р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2019. с. 300-302

 Інша професійна діяльність:

Пройшла курс BEC (Vantage) та отримала сертифікат B2 у 2016 році.

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: ohoncharova17@ukr.net

ORCID: 0000-0002-1000-9670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карцева Марина Дмитрівна

Старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний університет ім.О.М. Горького . Дата закінчення: 1983 р.

Кваліфікація:  філолог, викладач російської мови як іноземної, викладач російської мови і літератури.

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, проблеми психології спілкування, сучасні методи викладання іноземних мов.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова для слухачів підготовчого відділення

 

Загальна кількість науково-методичних праць: 72 публікації, з яких 2 – навчальні посібники, 50 статей, з яких 2 – у закордонних виданнях, 2 статті – у фахових виданнях України, 2  статті – у виданні, що реферується в науково-метричних базах.

Основні публікації:

1. Проблемы искусства в произведениях В. Каверина «Художник неизвестен» и К.Федина «Братья» (некоторые аспекты ) / М. Д. Карцева / Вісник ХГУ. Філологічна серія. − №353 – Харків : ХДУ, 1990. ‒ С. 34-39

2. Межкультурное общение как неотъемлемый компонент процесса обучения иностранных учащихся /М.Д. Карцева / Преподавание иностранных языков в условиях интернационализации образования: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 1-2 февраля 2013 года ). – Минск : БГЭУ, 2012. – С. 58-60.

3. Білінгвальне навчання іноземних студентів / М. Д. Карцева,

Н.О. Білик/ Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 66. – С.46-49.

4. Резерви активізації мовної підготовки іноземнихстудентів /

М. Д. Карцева, Н. О. Білик / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, 2018 – Вип. 2(70). – С.87-89:

 

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail:Maryna.Kartseva@hneu.net, m.d. kartseva@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=5JiT8DsAAAAJ

DOI: 10.25264/2519-2558-2017-66-3-6

DOI: 10.25264/2519-2558-2018-2(70)-87-89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соценко Наталія Федорівна

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний університет ім.О.М. Горького. Дата закінчення: 1983 р.

Кваліфікація: філолог, викладач російської мови та літератури.

Наукові інтереси: Методи викладання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, використання проектної діяльності в навчальному процесі.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова за професійним спрямуванням

● Основи наукового мовлення

● Жанри наукового стилю

● Основи ділової комунікації

Загальна кількість науково-методичних праць: 37, серед них: 2 навчальних посібника, 27 статей. Проходила стажування у Польщі.

Основні публікації:

1. Соценко Н. Ф. Уроки литературы: 9 класс. Материалы для учителя / Н.Ф. Соценко. – Харьков: Изд–во Ранок, 2002. – 209 с.

2. Соценко Н. Ф. Интертекстуальные и интермедиальные инкорпорации в тексте повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» Т.Г. Шевченко / Н.Ф. Соценко. – Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1078. – Серія філологія. – Вип. 68. – С. 100–104.

3. Соценко Н. Ф. Екфрасис в повісті Т. Г. Шевченко «Прогулка с удовольствием и не без морали» / Н.Ф. Соценко. – Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1127. – Серія філологія. – Вип. 71. – С. 166–172.

4. Соценко Н. Ф. Мова як засіб виявлення авторської інтенції в новелі М. Хвильового «Кіт у чоботях» / Н.Ф. Соценко. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. – Острог, 2015. – Вип. 52. – С. 241–243.

5. Соценко Н. Ф. Интертекстуальные связи в романе Б. Акунина „Алмазная колесница” и новелле А. И. Куприна „Штабс-капитан Рыбников” / Н.Ф. Соценко. – Международная научная конференция «Традиции и новаторство в филологических исследованиях».– Бэлць, 2016. – Т 1.– С. 189 – 193

6. Соценко Н. Ф. Преломление некоторых мыслей А. А. Потебни в теории поэтики интертекстуальности (на материале статьи «Психология поэтического и прозаического мышления», 1910) / Н.Ф. Соценко. – Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. – № 4 (59). – С. 15–20

7. Соценко Н. Ф. Словообразовательная характеристика производных глаголов на материале повести «Джамиля» Чингиза Айтматова / Н. Ф. Соценко. – Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. С. 310–313.

8. Соценко Н. Ф. Русский язык для экономистов: учеб. пособие для практических занятий и самостоятельной работы / Н.Ф. Соценко. – Харьков : Б. и., 2016. – 887 с.

9. Соценко Н. Ф. Основы научной речи в учебной деятельности: учеб. пособие для иностранных студентов II курса всех специальностей / Н. Ф. Соценко. – Харьков : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. – 268 с.

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(067)130-24-46 (дод. 3-51)

E-mail: sotsenkotasha@gmail.com

ORCIDID:  0000-0001-7063-7515

 

 

 

 

 

 

 

Михайлюк Наталія Володимирівна

Старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:   Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.

Дата закінчення: 1997 р.

 

Кваліфікація: спеціаліст, учитель російської мови та літератури, французької мови.

 

Наукові інтереси: Методи викладання російської мови як іноземної, інтерактивні методи навчання, використання проектної діяльності в навчальному процесі.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова для слухачів підготовчого відділення

Загальна кількість науково-методичних праць: 12, серед них: 1 нвчально-методичний посібник, 2 статті, 9 тез конференцій.

Основні публікації:

1. Михайлюк Н.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні французької мови // Матеріали науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Харківської області «Удосконалення навчання іноземним мовам як запорука забезпечення якості підготовки молодших спеціалістів та їх конкурентноспроможності на ринку праці». Харків, 2014 − C. 110 -112.

2. Михайлюк Н.В. Навчально-методичний посібник. Французька мова Збірник текстів для читання (студентам-фармацевтам) Михайлюк Н.В. Харків, 2014 − 64 с.

3. Михайлюк Н.В. Використання автентичних текстів при вивченні французької мови як один із шляхів удосконалення навчально-методичного процессу викладання іноземної мови // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти» Житомир, 2016 − С. 170-172.

4. Михайлюк Н.В. Досвід національно-патріотичного виховання у гуртожитку Коледжа НФаУ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми» 1-2 листопада 2016 р., Запоріжжя, 2016 − С. 93-97.

5. Михайлюк Н.В. Использование диафильмов цифрового формата на начальном этапе обучения РКИ как один из видов мультимедийной презентации // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам- іноземцям» Харків, 2017 − С. 134-136.

6. Михайлюк Н.В. История церковно-приходской школы при храме Святого Александра Невского // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 25-річчю Харківського архієрейського собору 1992 року Харків, 2017 − С. 104 — 108.

7. Михайлюк Н.В. Любовь к ближнему в творчестве А.И. Куприна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 1900-річчя преставлення святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова (98-117) Харків, 2019 − C. 240 — 242.

8. Михайлюк Н.В. Особливості підготовки майбутніх фахівців банківської справи до професійної взаємодії з клієнтами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. − Випуск 66. − Київ, 2019. − С.138-141

9. Михайлюк Н.В. Ділове спілкування як складова частина професійної діяльності майбутніх фахівців економічної галузі // Причерноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. – Випуск 10. Том 2. − Одеса, 2019. С.146-148.

10. Михайлюк Н.В. Професійна культура фахівця // Матеріали Міжнародної наукової конференція «Економічний розвиток і спадщина Семкна Кузнеця» 30-31 травня 2019, − Харків, 2019. − С. 366-367.

11. Михайлюк Н.В. Формування професійної культури майбутнього бакалавра банківської справи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» Київ, 2019. − С. 89 — 92.

12. Михайлюк Н.В. Значення поняття «бакалавр» як одного з рівнів вищої освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти» Харків — 2019. − С. 80 – 83.

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(067)130-24-46 (дод. 3-51)

E-mail: mnv_fr@ukr.net

 

 

Баласанян Олена Дмитрівна

Старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.  Дата закінчення:  2003 р.

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська).

Кваліфікація: учитель російської мови та літератури.

 

Харківський національний педагогічний

університет ім. Г. С. Сковороди. Дата закінчення:  2008 р.

Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Англійська мова.

 Кваліфікація: учитель української мови та літератури, англійської мови.

 

Наукові інтереси: Сучасні методи викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, креативны технології та ігрові прийоми  у викладанні іноземної мови.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова для слухачів підготовчого відділення

● Іноземна мова 1

 Загальна кількість науково-методичних праць: 12 публікацій в украйнськіх  і закордонних виданнях, серед них 6 статей тези конференцій, 1 робоча програма.

Основні публікації:

1. Информационные технологии в обучении русскому языку как иностранному/Е.Д.Баласанян// Инновации и традиции в преподавании русского языка в вузе и школе: материалы IХ  международной научно-практической конференции, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. – Х., 2014. – с.10-12.

2. Сучасні технології в практиці викладання іноземних мов/О.Д.Баласанян// Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (7-8 квітня 2016 року, м. Харків), Х. -, 2016., с.94 — 96.

3.. Использование кейс-метода как современной технологи в практике преподавания иностранного языка/О.Д.Баласанян// Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії. філософії»: збірник статей/За заг. ред. канд. філол. наук, проф. О.С. Черемської, д-ра філософ. наук, проф.. О.М. Кузя. – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2016., с. 266-272.

4. Мотивационные элементы процесса обучения на урока РКИ/О.Д.Баласанян//Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у ВИШАХ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – с.151-153.

5. Language  portfolio as means of self-control and self-assessment/Balasanian O.D. // Теория и практика ориентированного обучения иностранным языкам (Электронный ресурс): материалы XI Международной научно-практической конференции, Минск, 10-12 мая 2018/ редкол. Н.С Кухаренко (гл.ред.), Н.А.Круглик. – Минск: Междунар. Ун-т «МИТСО», 2018. – с.126-130.

6. Creative Technologies in Modern Education/ Balasanian O.D., Herasymenko E.M.//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» : тези доповідей, 30-31 травня 2019 р. — Харків : ДІСА ПЛЮС, 2019. — С. 291-293.

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» при Національній академії педагогічних наук України за напрямом «Креативні практики в освіті»,  2019 р

Керівник наукової роботи іноземних студентів 2017, 2018,2019 н.рр.

 

Контакти, додаткова інформація:

 

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: elenabalasanian@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Герасименко Ельвіра Миколаївна

Старший викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна. Дата закінчення: 1999р

Спеціальність:  російська мова та література.

Кваліфікація: філолог, викладач російської мови та літератури.

 

Наукові інтереси: Сучасні технології навчання та їх використання у викладанні мов, лінгвістичний аналіз тексту, гендерна лінгвістика.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова для слухачів підготовчого відділення.

 

Загальна кількість науково-методичних праць: 34, серед них: 2 посібники, 1 робоча програма для 1 курсу та 2 навчальні програми для майнорів, 25 статей, 4 тез конференцій.

Основні публікації:

1. Герасименко Э.Н. Детективный текст как объект филологических исследований // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. — Харків, 2013. — Вип. 3 (75) — Частина перша. — С. 39-51.

2. Герасименко Э.Н. Гендерный аспект в межкультурной коммуникации // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння : збірник статей VIIІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. — Харків: ХНУБА, 2014. — С. 22-26.

3. Герасименко Э.Н. Коммуникативный подход при обучении языку специальности // Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : Збірник наукових праць. — Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. — № 26. — С. 42-45.

4. Герасименко Э.Н. Технология интерактивного обучения на занятиях по РКИ // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії : збірник статей V міжн. наукової конференції. — Х., 2016. — С. 284-290.

5. Герасименко Е.М, Використання ресурсів системи Інтернет у навчанні іноземної мови // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: сб. матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 286 – 291.

6. Herasymenko Е. THE ROLE OF SELF-CONTROL IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING // Теория и практика профессионально ориентиро-ванного обучения иностранным языкам. Сб. ст. по материалам XІ Международной научно-практической конференции, Минск, 10-12 мая 2018 г. / редкол. Е. М. Дубровченко (гл.ред.), Н. А. Круглик. — Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2018 г. — С. 139-143.

7. Herasymenko Е. THE USE OF THE QUEST TECHNOLOGY FOR THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS // Uluslararasi Kultur Ve Bilim Kongresi : Ozet Metin Kitabi. 3-5 Mayis 2019. — Turkiye/Ankara : Ufuk Universitesi, 2019 — S. 239-240.

 

Інша професійна діяльність:

Учасник більш ніж 35 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з лінгвістики та методики викладання мов у вишах.

Підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» при Національній академії педагогічних наук України за напрямом «Креативні практики в освіті»,2019 р.

Керівник наукової роботи іноземних студентів 2017, 2018,2019 н.рр.

 

Контакти, додаткова інформація:

 

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: elyag2006arty@gmail.com

Google Schlar: https://scholar.google.com/citations?user=viGgGLsAAAAJ&hl=ru&oi=sra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальова Калерія Леонтіївна

 

Кандидат філологічних наук

 

Доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

 

Громадянство: Україна

Alma mater: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Дата закінчення: 2008р.

 

Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська). Кваліфікація: викладач російської мови та зарубіжної літератури.

 

Наукові інтереси: Сучасні технології навчання та їх використання у викладанні мов, лінгвістичний аналіз тексту, комунікативно-прагматичний аспект.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова для слухачів підготовчого відділення.

 

Загальна кількість науково-методичних праць: 30 серед них: 2 посібники, 1 робоча програма для 1 курсу та 2 навчальні програми для майнорів, 25 статей, 3 тези конференцій.

Основні публікації:

1. Ковалёва К. Л. Портретные описания штабс-капитана Рыбникова в романе Б. Акунина «Алмазная колесница» как отражение внутренней диалогичности текста. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 33 – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 141 – 144.

2. Ковалёва К. Л. Цитата как средство создания интертекстуальной диалогичности романа Б. Акунина «Алмазная колесница». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: зб. наукових праць / укл.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Вид. Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 99 – 102

3. Ковалёва К. Л. Шишкина В. Ю. Диалогические отношения в романе Б. Акунина «Алмазная колесница». Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. – № 4(59). – 64 с. – С. 32-37.  (0,6 ум.др.арк. / 0,3 ум. др.арк. – власний внесок).

4. Ковалёва К.Л. Аллюзия-символ как проявление интердискурсивных отношений в романе Б. Акунина «Алмазная колесница». Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – №25. – Р. 43-48.

5. Ковальова К.Л. Академічна доброчесність – основа успіху. Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 5 – 17.11.2018). – Варшава, 2018. – С. 144 – 146.

6. Kovalova K. The use of the quest technology for the formation of foreign language competence of students // Uluslararasi Kultur Ve Bilim Kongresi : Ozet Metin Kitabi. 3-5 Mayis 2019. — Turkiye/Ankara : Ufuk Universitesi, 2019 — P. 239-240.

 

Інша професійна діяльність:

Член експертної робочої групи Підкомісії №304 Навчання іноземних студентів МОН України з 2017 р. по теперішній час.

Учасник більш ніж 25 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з лінгвістики та методики викладання мов у вишах.

Керівник наукової роботи іноземних студентів 2017, 2018, 2019 н.р. (наявні публікації у збірках).

 

У листопаді 2018 р. проходила наукове стажування в Духовній Академії Університету Кардинала Стефана Вишинського м. Варшава (Польща) з метою ознайомлення із європейськими підходами щодо питання наукового плагіату.

 

Контакти, додаткова інформація:

 

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: kaleriya.kovalova@hneu.net

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6718-8034

Google Schlar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_hQI2mEAAAAJ&hl=uk&oi=sra

 

 

 

 

 

 

Некрилова Олена Леонідівна

 

Кандидат філологічних наук

 

Доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

 

Громадянство: Україна

Alma mater: Державний педагогічний інститут (м. Борисоглібськ).  Дата закінчення:  1990 р.

 

Кваліфікація: філолог, учитель російської мови та літератури. Диплом з відзнакою.

 

Наукові інтереси: Теорія та методика викладання російської мови як іноземної, тестування і проблеми міжкультурної комунікації, когнітивна лінгвістика, сучасна російська мова, граматика російської мови.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова для слухачів підготовчого відділення.

 

Загальна кількість науково-методичних праць: 40, з яких 35 статей, 4 методичних рекомендації, Робоча програма з країнознавства. Брала участь та виступила з доповідями  у 16 міжнародних науково-практичних конференціях.

 

Основні публікації:

1. Некрылова Е. Л. О стихийной компенсации утраты переходности русских глаголов их префиксацией: когнитивно-эволюционный аспект / Е. Л. Некрылова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – 2017. – Т. 25. – № 11. – Вип. 23 (1). – С. 99-105.

2. Некрылова Е. Л. Преобразование объекта глагольного действия как универсальный критерий переходности / Е. Л. Некрылова // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – № 7. – Дрогобич, 2017. – С. 124-129.

3. Некрылова Е. Л. О принципиальной совместимости когнитивно-эволюционного и поссибилистического подходов при изучении тенденций утраты и обретения переходности русскими глаголами / Е. Л. Некрылова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Філологія». – №76. – Харків, 2017. – С. 368-374.

4. Некрылова Е. Л. О современной тенденции транзитивации русских глаголов: на примере форм, образуемых от возвратных путем отсечения постфикса / Е. Л. Некрылова // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Харьков, 2017. №3 (62). – С. 26-32.

5. Некрылова Е. Л. Проективная лингвистика М. Н. Эпштейна как следствие созданной им философии поссибилизма: проект восстановления  и развития переходности русских глаголов / Е. Л. Некрылова // Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. пр. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – Т. 11. – С. 85-96.

6. Некрылова Е. Л. Языковая игра и языковая тенденция: понятийная корреляция (на примере современной транзитивации русских непереходных глаголов / Е. Л. Некрылова // Traektoriâ Nauki = Path of Science: International Electronic Scientific Journal. – 2017. – Vol. 3. – № 10. – P. 4001-4005. – Режим доступу: http://pathofscience.org/ index.php/ps/article/view/398/441

 

Інша професійна діяльність:

У 2018/2109 р. в рамках академічної мобільності науково-педагогічних працівників викладала російську мову та літературу в Інституті іноземних мов Північно-західного університету (місто Ланьчжоу, Китай). Має нагороду від уряду провінції як «іноземець, який вніс істотний внесок в розвиток провінції Ганьсу».

 

Постійно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах. Член Української асоціації викладачів російської мови і літератури (УАПРЯЛ)

 

Контакти, додаткова інформація:

 

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: el.nekrylova@gmail.com

Olena.Nekrylova@hneu.net

Olena.Nekrylova@m.hneu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шкоріна Інна Марківна

 

Кандидат філологічних наук

 

Доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

 

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний університет ім.О.М. Горького. Дата закінчення: 1998 р.

Кваліфікація: спеціаліст, філолог, викладач української мови та літератури.

Наукові інтереси: методи викладання іноземних мов, використання тестових завдань у навчальному процесі, національно-мовні картини світу, феномен полімовності.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Іноземна мова академічної та професійної комунікації

● Основи наукового мовлення

●  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

● Основи наукового мовлення в навчальній діяльності

●  Іноземна мова для слухачів підготовчого відділення

Загальна кількість науково-методичних праць: 49, серед них: 32 статті, 8 тез конференцій, 2 методичних рекомендації.

Основні публікації:

1. Шкоріна І. М. Національно-мовна картина світу в освітньому контексті // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 1127. – Серія: Філологія. – Вип. 71. – 2014. – С. 72–76.

2. Шкоріна І. М. Феномен змішування мов у парадигмі національно-мовної картини світу // Вісник Дніпропетровського університету. – Т. 23. – № 11. – Серія: Мовознавство. – Вип. 21(2). – Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2015. – С. 155–160.

3. Шкорина И. М. Проблемы многоязычности в эпоху глобализационных процессов // IV Международная научная конференция «Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации» : Материалы научной конференции. – Ереван: Арман Асмангулян, 2016. – С. 227–235.

4. Шкорина И. М. Использование тестовых заданий при обучении русскому и украинскому языкам как иностранным в системе высшего образования // Перспективные ориентиры лингво-философской науки XXI века : материалы Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 25-26 мая 2018 г. /сост. К. Шадманов. – Бухара: Durdona, 2018. – С. 146–152.

5. Шкоріна І.М. Стильовий синкретизм роману Олекси Слісаренка “Чорний ангел” // Актуальные научные исследования в современном мире. — ПереяславХмельницкий, 2019. — Вып. 4(48), ч. 6 – С. 117-124.

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

 

Контакти, додаткова інформація:

 

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail: Inna.Shkorina@hneu.net, Inna.Shkorina@m.hneu.edu.ua

Google Scholar:  scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=hmot3rUAAAAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драган Оксана Анатоліївна

Викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство:України

Alma mater:  Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.

Дата закінчення: 2004 р.

 

Кваліфікація: спеціаліст, учитель російської мови і літератури.

Харківський національний педагогічний

університет ім. Г. С. Сковороди.

Дата закінчення: 2006 р

.

Кваліфікація: спеціаліст, учитель англійської  мови і літератури.

Наукові інтереси: літературознавство, інтертекст, інформаційний формат навчання РЯІ

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Основи наукового мовлення в навчальній діяльності

● Іноземна мова  за професійним спрямуванням

Загальна кількість науково-методичних праць: 18, серед них:  11 статей, 7 тез конференцій.  Проходила стажування.

Основні публікації:

1. Проза Л.Мартынова(к постановке вопроса) Науковi записки ХНПУiм.Сковороди – Серiя лiтературознавство.– Вип.3(59) – ч.3 –  Харкiв, 2009.С.125-140

2. Особенности хронотопа в автобиографической книге Л.Мартынова «Воздушные фрегаты» Мова i культура. Наукове видання – Вип.14 – Т. I (147) –Киiв,  2011С.316-324

3. Особенности циклизации автобиографических произведений Л. Мартынова Русская филология.Вестник ХНПУ им.Сковороды.Языкознание.Литературоведение.Методика преподавания русского языка и литературы – №3-4(45) – Харьков,2011С.69-76

4. Лексико-семантическая организация автобиографической книги Л.Мартынова «Воздушные фрегаты»

Росiйська мова та лiтература:проблеми вивчення та викладання в школi та ВУЗi.2011 – VIМіжнар.науково-практ.конф. – Киiв, 2011 С.438-442

5. Інформаційний формат навчання РЯІ: лінгвометодичний потенціал тексту та інфокомунікаційні технології Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв‘язки. Зб.статей ХХІІМіжнар.наук.конф.- ХНУ ім.В.Каразіна, — Харків, 2018С.43-46.

Інша професійна діяльність:

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

 

Контакти, додаткова інформація:

 

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-51)

E-mail:Oksana.Drahan@hneu.net, Oksana.Drahan@m.hneu.edu.ua

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-1225-6519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жила Ганна Василівна

Викладач кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації

Громадянство: Україна

Alma mater:  Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.

Дата закінчення: 2001 р.

 

Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти. Французька мова.

Кваліфікація: вчитель французької мови.

УНІВЕРСИТ  ПАРИЖ 3  НОВА СОРБОННА.  Дата закінчення: 2015 р.

Диплом магістра мистецтв, філології, мов,  з поміткою дидактика викладання  мов, спеціальність методика викладання  французької мови як іноземної/другої  та інших світових мов.

 

 

Наукові інтереси: дидактика викладання іноземних мов, інтерактивні методи навчання.

 

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

● Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом

● Друга іноземна мова: початковий рівень

● Іноземна мова професійного спілкування

● Друга іноземна мова

● Іноземна мова 1

Загальна кількість науково-методичних праць: 3.

Проходила стажування за кордоном.

Основні публікації:

1. Жила Г.В. «Фактори, які впливають на успішність студентів». Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії : матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 4), 22 травня, 2020 рік. Суми, Україна: МЦНД. С. 49-51.

2. Жила Г.В. «Цифрові технології і викладання іноземних мов». Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії : матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 4), 22 травня, 2020 рік. Суми, Україна: МЦНД. С. 52-53.

3. Жила Г.В. «Фонетика, література та викладання французької мови». Міжнародний науковий електронний журнал ΛΌГOΣ. ONLINE №10 Червень, 2020.

URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3238

 

 

Інша професійна діяльність:

Заступник керівника Центру університетської успішності (Університетська агенція Франкофонії) ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  Ауд.403а, БК.

Сторінка центру facebook : https://www.facebook.com/Centre-de-r%C3%A9ussite-universitaire-CRU-Kharkiv-539282062813105

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах.

 

Контакти, додаткова інформація:

просп. Науки 9-А, м. Харків, Україна, 61166

1 корпус, кімн.409

Тел.+38(057)702-18-32 (дод. 3-83)

E-mail: ganna.zhyla@hneu.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>