Основні запобіжні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції / Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции / Basic Precautions to Protect Against a New Coronavirus Infection

5656596acdabee5e

За матеріалами сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я / По материалам сайта Всемирной организации здравоохранения / Based on materials from the World Health Organization website

Основні запобіжні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції

Слідкуйте за новітньою інформацією про спалах COVID-19, яку можна знайти на веб-сайті ВООЗ, а також отримати від органів громадської охорони здоров’я вашої країни і населеного пункту. Найбільше число випадків COVID-19 як і раніше виявлено в Китаї, тоді як в інших країнах відзначаються спалахи локального характеру. У більшості випадків захворювання характеризується легким перебігом і закінчується одужанням, хоча зустрічаються ускладнення. Захистити своє здоров’я і здоров’я оточуючих можна, дотримуючись таких правил:

Регулярно мийте руки

Регулярно обробляйте руки спиртовмісних засобом або мийте їх з милом.

Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка рук спиртовмісних засобом або миття їх з милом вб’є його.
Дотримуйтесь дистанцію в громадських місцях

Тримайтеся від людей на відстані як мінімум 1 метра, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.

Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє респіраторною інфекцією, такий як 2019 nCoV, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря.
По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот   >>>>>>>

Навіщо це потрібно? Руки стосуються багатьох поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Торкаючись містять інфекцію руками до очей, носа або рота, можна перенести вірус з шкіри рук в організм.
Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни

При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісних антисептиком або мийте їх водою з милом.

Навіщо це потрібно? Прикривання рота і носа при кашлі та чханні дозволяє запобігти поширенню вірусів та інших хвороботворних мікроорганізмів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс і рот рукою, мікроби можуть потрапити на ваші руки, а потім на предмети або людей, до яких ви торкаєтеся.
При підвищенні температури, появу кашлю і скруті дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою

Якщо ви відвідували райони Китаю, де реєструється 2019 nCoV, або тісно спілкувалися з кимось, у кого після поїздки з Китаю спостерігаються симптоми респіраторного захворювання, повідомте про це працівнику.

Навіщо це потрібно? Підвищення температури, кашель і утруднення дихання вимагають негайного звернення за медичною допомогою, оскільки можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням. Симптоми ураження органів дихання в поєднанні з підвищенням температури можуть мати найрізноманітніші причини, серед яких в залежності від скоєних пацієнтом поїздок і його контактів може бути 2019 nCoV.
Слідкуйте за новітньою інформацією і виконуйте рекомендації медичних фахівців

Слідкуйте за новітньою інформацією про COVID-19. Виконуйте рекомендації фахівців, центральних і місцевих органів охорони здоров’я, а також організації, в якій ви працюєте, щодо захисту себе і оточуючих від COVID-19.

Навіщо це потрібно? У центральних і місцевих органів охорони здоров’я є найактуальніша інформація про динаміку захворюваності COVID-19 в вашому районі. Вони можуть видати найбільш підходящі рекомендації щодо заходів індивідуальної захисту для жителів вашого району.

Заходи індивідуального захисту для тих, хто недавно (в останні 14 днів) відвідував райони поширення COVID-19

Дотримуючись вказівок, поданих вище.

Якщо ви відчули себе погано, залишайтеся вдома до одужання, навіть якщо у вас легкі симптоми захворювання, наприклад, головний біль або невеликий нежить. Навіщо це потрібно? Утримуючись від контакту з оточуючими і не відвідуючи лікувальні установи, ви допомагаєте цим установам працювати ефективніше і захищаєте себе і оточуючих від можливого зараження COVID-19 або іншими вірусними інфекціями.

Якщо у вас підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, не відкладайте звернення за медичною допомогою, так як ці симптоми можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням. Спочатку зателефонуйте до медичного закладу і повідомте про всі останні поїздках або контактах з подорожуючими людьми. Навіщо це потрібно? Звернення за медичною допомогою по телефону дозволить фахівцям оперативно направити вас в підходяще лікувальної установи. Крім того, це допоможе уникнути можливого поширення COVID-19 та інших вірусних інфекцій.

Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции

Следите за новейшей информацией о вспышке COVID-19, которую можно найти на веб-сайте ВОЗ, а также получить от органов общественного здравоохранения вашей страны и населенного пункта. Наибольшее число случаев COVID-19 по-прежнему выявлено в Китае, тогда как в других странах отмечаются вспышки локального характера. В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, хотя встречаются осложнения. Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие правила:

Регулярно мойте руки

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Зачем это нужно?  Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов может быть 2019-nCoV.

Следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации медицинских специалистов

Следите за новейшей информацией о COVID-19. Выполняйте рекомендации специалистов, центральных и местных органов общественного здравоохранения, а также организации, в которой вы работаете, по защите себя и окружающих от COVID-19.

Зачем это нужно? У центральных и местных органов здравоохранения имеется самая актуальная информация о динамике заболеваемости COVID-19 в вашем районе. Они могут выдать наиболее подходящие рекомендации о мерах индивидуальной защиты для жителей вашего района.

 

Меры индивидуальной защиты для тех, кто недавно (в последние 14 дней) посещал районы распространения COVID-19

  • Следуйте рекомендациям, представленным выше.
  • Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк. Зачем это нужно? Воздерживаясь от контакта с окружающими и не посещая лечебные учреждения, вы помогаете этим учреждениям работать эффективнее и защищаете себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.
  • Если у вас повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, не откладывайте обращение за медицинской помощью, так как эти симптомы могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Сначала позвоните в медицинское учреждение и сообщите обо всех последних поездках или контактах с путешествующими людьми. Зачем это нужно? Обращение за медицинской помощью по телефону позволит специалистам оперативно направить вас в подходящее лечебное учреждение. Кроме того, это поможет избежать возможного распространения COVID-19 и других вирусных инфекций.

 

Basic Precautions to Protect Against a New Coronavirus Infection

Keep up to date with the latest information on the COVID-19 outbreak, which can be found on the WHO website and also obtained from the public health authorities in your country and city. The largest number of COVID-19 cases is still detected in China, while in other countries there are outbreaks of a local nature. In most cases, the disease is characterized by a mild course and ends in recovery, although complications occur. You can protect your health and the health of others by observing the following rules:
Wash your hands regularly

Treat your hands regularly with an alcohol-based product or wash them with soap.

Why is this needed? If a virus is present on the surface of the hands, treating the hands with an alcohol-containing product or washing them with soap will kill it.
Keep your distance in public

Stay at least 1 meter away from people, especially if they have a cough, runny nose, or fever.

Why is this needed? Coughing or sneezing, a person with a respiratory infection, such as 2019-nCoV, spreads tiny drops containing the virus around him. If you are too close to such a person, you can get the virus by inhaling air.
If possible, do not touch your eyes, nose, and mouth.

Why is this needed? Hands touch many surfaces on which the virus may be present. Touching the hands containing the infection to the eyes, nose, or mouth can transfer the virus from the skin of the hands to the body.
Follow Respiratory Hygiene

When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a tissue or bend of your elbow; immediately throw the napkin into the garbage container with a lid and treat your hands with an alcohol-containing antiseptic or wash them with soap and water.

Why is this needed? Covering the mouth and nose with coughing and sneezing helps prevent the spread of viruses and other pathogens. If you cover your nose and mouth with your hand when coughing or sneezing, germs can fall on your hands, and then on objects or people you touch.
If you have a fever, a cough, or difficulty breathing, seek medical attention as soon as possible.

If you have visited areas of China where 2019-nCoV is being registered, or have been in close contact with someone who has symptoms of a respiratory illness after a trip from China, notify your healthcare provider.

Why is this needed? Fever, coughing, and difficulty breathing require immediate medical attention, as they can be caused by a respiratory infection or other serious illness. Symptoms of respiratory damage in combination with fever can have a variety of reasons, among which, depending on the patient’s travel and contacts, there may be 2019-nCoV.
Follow the latest information and follow the recommendations of medical specialists

Keep up with the latest information on COVID-19. Follow the recommendations of specialists, central and local public health authorities, as well as the organization in which you work, to protect yourself and others from COVID-19.

Why is this needed? Central and local health authorities have the most up-to-date information on the dynamics of COVID-19 in your area. They can provide the most appropriate personal protective measures for people in your area.

Personal protective measures for those who recently (in the last 14 days) visited the distribution areas of COVID-19

Follow the guidelines above.

If you feel unwell, stay home until you recover, even if you have mild symptoms of the disease, such as a headache or a runny nose. Why is this needed? By refraining from contact with others and not visiting medical institutions, you help these institutions to work more efficiently and protect yourself and others from possible infection with COVID-19 or other viral infections.

If you have fever, coughing, or difficulty breathing, do not delay seeking medical attention, as these symptoms may be caused by a respiratory infection or other serious illness. First, call your health care provider and report any recent trips or contacts with travelers. Why is this needed? Applying for medical care over the phone will allow specialists to quickly refer you to a suitable medical institution. In addition, this will help to avoid the possible spread of COVID-19 and other viral infections.

social-3-ru be-smart-if-you-develop-ru be-smart-inform-ru be-safe-ru be-kind-to-support-ru be-kind-to-address-stigma-ru be-kind-to-address-fear-ru 3handwashhandrub-ru 2handwash-ru 2019-ncov-infographic-4-ru 2019-ncov-infographic-5-ru 2019-ncov-infographic-6-ru 2019-ncov-infographic-7-ru 2019-ncov-infographic-8-ru 2019-ncov-stay-healthy-1-ru 2019-ncov-stay-healthy-2-ru 2019-ncov-stay-healthy-3-ru 2019-ncov-stay-healthy-4-ru 2019-ncov-stay-healthy-5-ru

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>