Главная

Перша перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року / Первая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года / The first retake of the winter examination session for the 2020/2021 academic year

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Нагадуємо Вам, що перша перездача зимової екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року відбудеться у період з 01.02.2021 року по 05.02.2021 року за графіком:

1   2    3    4        весняний набір

Для отримання допуску необхідно зв’язатись з викладачем і отримати мінімальний бал — 35.

Контакти викладачів доступні за посиланням.

Після чого викладач дасть Вам посилання на екзамен на сайті персональних навчальних систем.

Завчасно переконайтеся, що Ваш логін і пароль працюють, у разі проблем зверніться до технічної підтримки: moodlehneu@gmail.com

Якщо вам необхідно використання персонального комп’ютеру з доступом до мережі інтернет, залиште заявку у деканаті (можливо, електронною поштою)  і  вам буде зарезервовано час на обчислювальному центрі університету.

Перескладання залікових дисциплін також відбудеться у період з 01.02.2021 року по 05.02.2021 року. Час і формат перездачі визначає викладач.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Напоминаем Вам, что первая пересдача зимней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года состоится в период с 01.02.2021 года по 05.02.2021 года по графику:

1     2    3    4        весенний набор

Для получения допуска необходимо связаться с преподавателем и получить минимальный балл — 35.

Контакты преподавателей доступны по ссылке.

После этого преподаватель даст Вам ссылки на экзамен на сайте персональных обучающих систем.

Заранее убедитесь, что Ваш логин и пароль работают, в случае проблем обратитесь в службу технической поддержки: moodlehneu@gmail.com

Если вам необходимо использование персонального компьютера с доступом в интернет, оставьте заявку в деканате (возможно, по электронной почте) и вам будет зарезервировано время на вычислительном центре университета.

Пересдача зачетных дисциплин также состоится в период с 01.02.2021 года по 05.02.2021 года. Время и формат пересдачи определяет преподаватель.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We remind you that the first retake of the winter examination session of the 2020/2021 academic year will take place from 02/01/2021 to 02/05/2021 according to the schedule:

1    2     3    4     1master     spring set

To obtain admission, you must contact the teacher and get a minimum score of 35.

The teachers’ contacts are available here.

After that, the teacher will give you links to the exam on the site of personal training systems.

Make sure in advance that your username and password are working, in case of problems contact technical support: moodlehneu@gmail.com

If you need to use a personal computer with Internet access, leave a request at the dean’s office (perhaps by e-mail) and you will be booked for time at the university’s computer center.

The retake of the credit disciplines will also take place in the period from 02/01/2021 to 02/05/2021. The time and format of the retake is determined by the teacher.

Be careful!

 

Важливо! / Важно! / Important!

Важлива інформація

Шановні студенти!

Останнім часом збільшилася кількість правопорушень за участі іноземних громадян. У зв’язку з цим просимо вас бути уважними, дотримуватися Законів України і встановлених правил безпечного поводження, уникати конфліктних ситуацій, не провокувати їх і не реагувати на провокації.

Бережіть своє здоров’я і життя!

 

Уважаемые студенты!

В последнее время увеличилось количество правонарушений с участием иностранных граждан. В связи с этим просим вас быть внимательными, соблюдать Законы Украины и установленные правила безопасного поведения, избегать конфликтных ситуаций, не провоцировать их и не реагировать на провокации.

Берегите свое здоровье и жизнь!

 

Dear students!

Recently, the number of offenses involving foreign nationals has increased. In this regard, we ask you to be careful, observe the laws of Ukraine and the established rules of safe behavior, avoid conflict situations, do not provoke them and do not react to provocations.

Take care of your health and life!

З Новим 2021 роком! / С Новым 2021 годом! / Happy New Year 2021!

hqdefault

Шановні студенти, викладачі та співробітники!

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає Вас з Новим 2021 роком та бажає Вам і Вашим родинам в наступному році міцного здоров’я, добробуту та здійснення задуманих в новорічну ніч бажань!

Бережіть себе і своїх близьких!

 

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет Вас с Новым 2021 годом и желает Вам и Вашим семьям в следующем году крепкого здоровья, благополучия и осуществления загаданных в новогоднюю ночь желаний!

Берегите себя и своих близких!

 

Dear students, teachers and staff!

The staff of the Faculty of Training Foreign Citizens wishes you a Happy New Year 2021 and wishes you and your families good health, well-being and the fulfillment of wishes made on New Year’s Eve next year!

Take care of yourself and your loved ones!

Екскурсія по Харківському художньому музею / Экскурсия по Харьковскому художественному музею / Excursion to the Kharkov Art Museum

изображение_viber_2020-12-21_18-33-54

Відео / Видео / Video

21.12.2020 група 3 підготовчого відділення ХНЕУ ім. С. Кузнеця відвідала експозицію Харківського художнього музею. Студенти були щиро вражені якістю та оригінальністю картин. Навіть інколи здавалося, що це не картина, а фотографія. Особливий інтерес викликали картини, які зображують козаків і українське село 19 сторіччя. Хочеться сподіватися, що ця екскурсія надовго запам’ятається іноземним студентам і залишить незабутнє враження про українську культуру.

 

21.12.2020 группа 3 подготовительного отделения ХНЭУ им. С. Кузнеца посетила экспозицию Харьковского художественного музея. Студенты были искренне поражены качеством и оригинальностью картин. Даже иногда казалось, что это не картина, а фотография. Особый интерес вызвали картины, изображающие казаков и украинское село 19 века. Хочется надеяться, что эта экскурсия надолго запомнится иностранным студентам и оставит неизгладимое впечатление об украинской культуре.

 

21.12.2020 group 3 of the preparatory department of KhNEU named after S. Kuznets visited the exposition of the Kharkiv Art Museum. The students were sincerely impressed by the quality and originality of the paintings. Even sometimes it seemed that it was not a picture, but a photograph. Of particular interest were paintings depicting the Cossacks and the Ukrainian village of the 19th century. It is hoped that this tour will be remembered for a long time by foreign students and will leave an indelible impression of Ukrainian culture.

(далее…)

Порядок проведення екзаменаційної сесії в умовах карантину в ХНЕУ ім. С. Кузнеця / Порядок проведения экзаменационной сессии в условиях карантина в ХНЭУ им. С. Кузнеца / the Procedure for conducting an examination session in quarantine at Simon Kuznets KhNEU

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Інформуємо Вас про Порядок проведення екзаменаційної сесії в умовах карантину в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Згідно з цим порядком студенти, які мають по екзаменаційних предметів в семестрі з поточного контролю 35 балів і вище, рекомендуються до отримання оцінки автоматично з коефіцієнтом 1,7.

Якщо студент не згоден з цією оцінкою, має допуск (мінімум 35 балів), то він може написати заяву про бажання взяти участь у сесії в деканаті (кабінет №5) до 05.01.2020 року.

Рекомендуємо Вам зв’язатися з викладачами та уточнити свій бал, або подивитися журнал оцінок на сайті ПНС.

Розклад іспитів представлений за курсами:   1   2   3    4   

Студенти, які не набрали мінімальний бал, спілкуються з викладачами дистанційно і отримують допуск для участі в перездачі.

Перша перездача іспитів зимової екзаменаційної сесії пройде в період з 01.02.2021 по 05.02.2021 року, а друга перездача — з 22.02.2021 по 26.02.2021 року.

 

Будьте уважні!

 

 

Уважаемые студенты!

Информируем Вас о Порядке проведения экзаменационной сессии в условиях карантина в ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Согласно этому порядку студенты, имеющие по экзаменационным предметам в семестре по текущему контролю 35 баллов и выше, рекомендуются к получению оценки автоматически с коэффициентом 1,7.

Если студент не согласен с этой оценкой,  имеет допуск (минимум 35 баллов), то он может написать заявление о желании принять участие в сессии в деканате (кабинет №5) до 05.01.2020 года.

Рекомендуем Вам связаться с преподавателями и уточнить свой балл, или посмотреть журнал оценок на сайте ПНС.

Расписание экзаменов представлено по курсам:   1   2   3    4       

Студенты, которые не набрали минимальный балл, общаются с преподавателями дистанционно и получают допуск для участия в пересдаче.

Первая пересдача экзаменов зимней экзаменационной сессии пройдет в период с 01.02.2021 по 05.02.2021 года, а вторая пересдача — с 22.02.2021 по 26.02.2021 года.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We would like to inform you about the Procedure for conducting an examination session in quarantine at Simon Kuznets KhNEU.

According to this order, students who have 35 points and higher on examination subjects in the semester on current control are recommended to receive an assessment automatically with a coefficient of 1.7.

If a student does not agree with this assessment, has admission (at least 35 points), then he can write a statement about his desire to take part in the session at the dean’s office (room number 5) until 01/05/2020.

We recommend that you contact the teachers and clarify your score, or look at the gradebook on the PNS website.

The exam schedule is presented by courses:    1   2   3    4       

Students who did not score the minimum score communicate with teachers remotely and receive admission to participate in the retake.

The first retake of exams in the winter examination session will take place from 02/01/2021 to 02/05/2021, and the second retake — from 02/22/2021 to 02/26/2021.

 

Be careful!

90-річний Ювілей Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця / 90-летний Юбилей Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца / 90th Anniversary of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Screenshot_2020-12-09 90-річний Ювілей Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця - Харківсь[...]

 

9 грудня 2020 року  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця святкує свій 90-річний ювілей. За дев’яносто років навчальний заклад набув великого визнання. Від першого дня народження в 1930 році і до сьогодення  по рідній Харківщині, по всій Україні  та за її межами шириться його слава. З ним пов’язані долі не однієї тисячі випускників – справжніх фахівців та безлічі відомих науковців. Тут вони одержали освіту, здобули знання та життєвий досвід.

У 2013 році ХНЕУ було присвоєно ім’я Нобелевського лауреата Семена Кузнеця – відповідний наказ було підписано Міністром освіти і науки України 14 жовтня 2013 року. Семен Кузнець – економіст, який  отримав світове визнання у 1971 році. Тоді він став володарем Нобелевської премії. Цю нагороду Семену Кузнецю присвоїли не лише за дослідницькі роботи. Він брав участь у розробці рекомендацій для багатьох країн, допомагаючи їм вийти з економічної кризи. Аби більше людей дізналися про талановитого економіста Семена Кузнеця, в університеті вирішили увічнити його образ у бронзі. Тепер при вході до ХНЕУ ім. С. Кузнеця  встановлено його статую.

 

9 декабря 2020 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца празднует свой 90-летний юбилей. За девяносто лет учебное заведение приобрело большого признания. От первого дня рождения в 1930 году и к настоящему времени по родной Харьковщине, по всей Украине и за ее пределами ширится его слава. С ним связаны судьбы не одной тысячи выпускников — настоящих специалистов и множества известных ученых. Здесь они получили образование, получили знания и жизненный опыт.

В 2013 году ХНЭУ было присвоено имя Нобелевского лауреата Семена Кузнеца — соответствующий приказ был подписан Министром образования и науки Украины 14 октября 2013. Семен Кузнец — экономист, получивший мировое признание в 1971 году. Тогда он стал обладателем Нобелевской премии. Эту награду Семену Кузнецу присвоили не только за исследовательские работы. Он участвовал в разработке рекомендаций для многих стран, помогая им выйти из экономического кризиса. Чтобы больше людей узнали о талантливом экономиста Семена Кузнеца, в университете решили увековечить его образ в бронзе. Теперь при входе в ХНЭУ им. С. Кузнеца установлена ​​его статуя.

 

December 9, 2020 Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics celebrates its 90th anniversary. For ninety years, the educational institution has gained great recognition. From his first birthday in 1930 to the present time, his fame is spreading throughout his native Kharkiv region, throughout Ukraine and beyond. The fate of more than one thousand graduates — real specialists and many famous scientists — is associated with it. Here they received education, knowledge and life experience.

In 2013, KhNUE was named after the Nobel laureate Simon Kuznets — the corresponding order was signed by the Minister of Education and Science of Ukraine on October 14, 2013. Simon Kuznets is an economist who received worldwide recognition in 1971. Then he won the Nobel Prize. This award was given to Simon Kuznets not only for research work. He participated in the development of recommendations for many countries, helping them get out of the economic crisis. To make more people know about the talented economist Simon Kuznets, the university decided to immortalize his image in bronze. Now at the entrance to the KhNUE them. S. Kuznets’ statue is installed.

 

https://www.hneu.edu.ua/news/90-richnyj-yuvilej-harkivskogo-natsionalnogo-ekonomichnogo-universytetu-imeni-semena-kuznetsya/

МІжнародний день студента / Международный день студента / International Student Day

День студента

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає всіх студентів зі святом — Міжнародним днем студента. Бажаємо, щоб Ваші успіхи в навчанні принесли Вам успіхи в діловій кар’єрі!

Наші студенти — найкращі! І сьогодні для наших випускників-бакалаврів ми представляємо альбом випускника-2020.

 

Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет всех студентов с праздником — Международным днем студента. Желаем, чтобы Ваши успехи в учебе принесли Вам успехи в деловой карьере!

Наши студенты  -  самые лучшие! И сегодня для наших выпускников-бакалавров мы представляем альбом выпускника-2020.

 

The staff of the Faculty for the Training of Foreign Citizens congratulate all students on the occasion of International Student Day. We wish your academic success to bring you success in your business career!

Our students are the best! And today for our bachelor graduates we present the album of the 2020 graduates.

Дистанційне навчання / Дистанционное обучение / Distance learning

picture2_karantin-v-ukrain_366368_p0

Відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України, з огляду на ситуацію з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, прийнято рішення організувати дистанційне навчання для студентів усіх курсів в період з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

Новина на сайті університету.

З розкладом занять можна ознайомитися за посиланням.

Сайт персональних навчальних систем.

Контакти викладачів розміщені за посиланням.

 

В соответствии с рекомендацией Министерства образования и науки Украины, учитывая ситуацию с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, принято решение организовать дистанционное обучение для студентов всех курсов в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Новость на сайте университета.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

Сайт персональных обучающих систем.

Контакты преподавателей размещены здесь.

 

In accordance with the recommendation of the Ministry of Education and Science of Ukraine, given the situation with the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, it was decided to organize distance learning for students of all courses from October 15 to November 15, 2020.

News on the university website.

The schedule of classes can be found here.

Website for personal training systems.

The teachers’ contacts are available here.

 

 

День кар’єри ЄС в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 12-13 жовтня 2020 року / День карьеры ЕС в ХНЭУ им. С. Кузнеца, 12-13 октября 2020 года / EU Career Day at S. Kuznets KhNUE, 12-13 October 2020

День карьеры ЕС

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в он-лайн – заході «День кар’єри ЄС», що відбудеться в м. Харкові «12-13» жовтня 2020 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

 

Представительство Европейского Союза в Украине приглашает студенческую молодежь, представителей общественных организаций, бизнеса, государственных служащих и активных молодых граждан принять участие в он-лайн — мероприятии «День карьеры ЕС», который состоится в г. Харькове «12-13» октября 2020 на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца.

 

The Delegation of the European Union to Ukraine invites student youth, representatives of public organizations, business, government officials and active young citizens to take part in the online event «EU Career Day», which will be held in Kharkov on October 12-13, 2020 at the base of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics.

 

 

 

До уваги студентів факультету підготовки іноземних громадян / Вниманию студентов факультета подготовки иностранных граждан / To the attention of students of the faculty of training foreign citizens

dsc00027_shu-230820

16.09.2020 року було проведено конференцію студентів факультету підготовки іноземних громадян з питань порядку обрання ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Згідно рішення виборчої комісії факультету підготовки іноземних громадян 18.09.2020 року розпочинається   набір кандидатів до вченої ради від числа студентів факультету підготовки іноземних громадян. Прийом заявок триватиме  до 24:00 24.09.2020року.
Враховуючи зонування у зв’язку з COVID-19 при висуванні кандидатури, бажано враховувати можливість обмеження транспортного зв’язку (особиста присутність на виборах є обов’язковою!).

16.09.2020 года была проведена конференция студентов факультета подготовки иностранных граждан по вопросам порядка избрания ректора ХНЭУ им. С. Кузнеца.
Согласно решению избирательной комиссии факультета подготовки иностранных граждан 18.09.2020 года начинается набор кандидатов в ученый совет от числа студентов факультета подготовки иностранных граждан. Прием заявок продлится до 24:00 24.09.2020 года.
Учитывая зонирования в связи с COVID-19 при выдвижении кандидатуры, желательно учитывать возможность ограничения транспортной связи (личное присутствие на выборах является обязательным!).

On September 16, 2020, a conference of students of the faculty of training foreign citizens was held on the procedure for electing the rector of University.
According to the decision of the electoral commission of the faculty of training foreign citizens, on September 18, 2020, the recruitment of candidates for the academic council from the number of students of the faculty of training foreign citizens begins. Applications will be accepted until 24:00 on September 24, 2020.
Given the zoning in connection with COVID-19, when nominating a candidate, it is advisable to take into account the possibility of limiting transport links (personal presence at the elections is mandatory!).

(далее…)

Конференція студентів факультету / Конференция студентов факультета / Faculty Students Conference

dsc00027_shu-230820

16.09.2020 року в аудиторії А-5 о 15-50  відбудеться конференція студентів факультету підготовки іноземних громадян щодо обрання виборчої комісії для проведення виборів делегатів від числа студентів факультету на вибори ректора. Запрошуємо приєднатися до конференції.
Також можна буде прийняти участь дистанційно за посиланням.  >

 

16.09.2020 года в аудитории А-5 в 15-50 состоится конференция студентов факультета подготовки иностранных граждан по формированию избирательной комиссии для проведения выборов делегатов от числа студентов факультета на выборы ректора. Приглашаем присоединиться к конференции.
Также можно будет принять участие дистанционно по ссылке. >

 

09/16/2020, in room A-5 at 15-50, a conference of students of the faculty of training foreign citizens will be held on the formation of an election commission for the election of delegates from the number of students of the faculty for the election of the rector. We invite you to join the conference.
It will also be possible to participate remotely via the link. >

(далее…)

Вітаємо з Днем знань! / Happy Knowledge Day! / Поздравляем с Днем знаний!

ucheba

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає всіх, хто вчиться, з Днем знань !!!

Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет всех, кто учится, с Днем знаний!!!

The staff of the faculty of training foreign citizens congratulates everyone who studies on the Day of Knowledge !!!

Початок нового навчального року / Начало нового учебного года / Beginning of a new school year

118356847_3544628085548409_5444952462708577955_o

УВАГА!

У зв‘язку з карантином в Україні навчання буде проводитися відповідно до того, у якій зоні карантину знаходиться місто.

Детально перегляньте інфографіки та слідкуйте за розкладом!

 

Заняття на першому тижні з 01.09.2020 відбудуться онлайн. Перший курс і перший рік навчання в магістратурі розпочнуть навчання з 15.09.2020 року.

Бажаємо здоров’я та цікавого навчання!

 

ВНИМАНИЕ!

В связи с карантином в Украине обучение будет проводить в соответствии с тем, в какой зоне карантина находится город.

Подробно ознакомьтесь с инфографикой и следите за расписанием!

Занятия на первой неделе с 01.09.2020 состоятся онлайн. Первый курс и первый год обучения в магистратуре начнут учебу с 15.09.2020 года.

Желаем здоровья и интересного обучения!

 

ATTENTION!

In connection with the quarantine in Ukraine, training will be conducted in accordance with the quarantine zone in which the city is located.

Check out the infographic in detail and stay tuned for the schedule!

 

Classes in the first week from 01.09.2020 will take place online. The first course and the first year of study in the magistracy will begin their studies from September 15, 2020.

We wish you health and interesting learning!

(далее…)

День Незалежності України / День Независимости Украины / Ukraine’s Independence Day

Den` nezavisimosti Ukraine

24.08.2020 року виповнюється 29 років з Дня проголошення незалежності України! Миру, благополуччя і процвітання НАШІЙ КРАЇНІ !!!

24.08.2020 года исполняется 29 лет со Дня провозглашения независимости Украины! Мира, благополучия и процветания НАШЕЙ СТРАНЕ!!!

August 24, 2020 marks 29 years since the Independence Day of Ukraine! Peace and prosperity OUR COUNTRY !!!

День міста Харкова / День города Харькова / Day of Kharkov

Харьков

23 серпня — день міста Харкова. Харків заснований в 1654 році і в 2020 році місту виповнюється 366 років.

23 августа — день города Харькова. Харьков основан в 1654 году и в 2020 году городу исполняется 366 лет.

August 23 is the day of the city of Kharkov. Kharkov was founded in 1654 and in 2020 the city marks 366 years.

День Державного прапора України / День Государственного флага Украины / State Flag Day of Ukraine

flag Ukrainy
23 августа 2004 года Президент Украины Л.Кучма подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня Государственного флага Украины (День Державного Прапора України), который официально празднуется ежегодно 23 августа. До этого День государственного флага отмечался только в Киеве на муниципальном уровне. В последние годы к этому дню традиционно приурочено проведение комплекса торжественных и разъяснительно-просветительских мероприятий, посвященных истории Государственного флага и других государственных символов Украины, тематических конференций, круглых столов. Государственный флаг Украины — флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цвета с соотношением ширины флага к его длине 2:3.
(далее…)

Контакти викладачів / Contacts of teachers / Контакты преподавателей

index

 

З метою забезпечення ефективної комунікації викладачів та студентів в період карантину представляємо контакти викладачів, згруповані по факультетах і кафедрах.

С целью обеспечения эффективной коммуникации преподавателей и студентов в период карантина представляем контакты преподавателей, сгруппированные по факультетам и кафедрам.

In order to ensure effective communication between teachers and students during the quarantine period, we present the contacts of teachers, grouped by faculties and departments.

(далее…)

Друга перездача екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року / Вторая пересдача экзаменов летней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года / Second exams for the 2019/2020 academic year summer exam session

Внимание

Шановні студенти!

З 17.08.2020 року стартує друга перездача іспитів літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року.

Розклад є доступним за посиланням. Екзаменаційні завдання будуть доступні  на сайті персональних навчальних систем.

Для допуску на перездачу необхідно набрати мінімум 35 балів. Залікові дисципліни перескладаються індивідуально за розкладом консультацій викладача (можна отримати на кафедрі, або безпосередньо у викладача).

Студенти, які потребують забезпечення технічними засобами (комп’ютером)  і доступом до інтернету запрошуються до аудиторії, вказаної у розкладі перездачі.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

С 17.08.2020 года стартует вторая пересдача экзаменов летней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года.

Расписание доступно по ссылке. Экзаменационные задания будут доступны на сайте персональных обучающих систем.

Для допуска на пересдачу необходимо набрать минимум 35 баллов. Зачетные дисциплины пересдаются индивидуально по расписанию консультаций преподавателя (можно получить на кафедре или непосредственно у преподавателя).

Студенты, нуждающиеся в обеспечении техническими средствами (компьютером) и доступом к интернету приглашаются в аудиторию, указанную в расписании пересдачи.

Будьте внимательны!

Dear students!

From 17.08.2020, the second retake of exams of the summer examination session of the 2019/2020 academic year starts.

The schedule is available here. Exam assignments will be available on the website of personal training systems.

For admission to retake, you must score at least 35 points. Credit disciplines are retaken individually according to the schedule of teacher’s consultations (you can get it at the department or directly from the teacher).

Students who need to be provided with technical means (computer) and Internet access are invited to the classroom indicated in the retake schedule.

Be careful!

 

 

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам

Kurban bayram

Поздравляем всех мусульман с одним из самых важных праздников — Курбан Байрам!

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (или Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается праздник в долине Мина вблизи Мекки в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.
(далее…)

І місце у міжнародному конкурсі студентських наукових робіт / І место в международном конкурсе студенческих научных работ / 1st place in the international contest of student research papers

2-DyalloS_SushhenkoEA

Студент 1 курсу спільної франко-української магістерської програми «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» Стівен Діалло здобув І місце у міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», що проводився Кременчуцьким національним університетом ім. М. Остроградського.

 На фото Стівен Діалло із завідувачем кафедрою туризму Оленою Анатоліївною Сущенко

 

 

 

Студент 1 курса совместной франко-украинской магистерской программы «Туризм. Культурное наследие. Досуг» Стивен Диалло получил I место в международном конкурсе студенческих научных работ по направлению «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», который проводился Кременчугским национальным университетом им. М. Остроградского.

 

На фото Стивен Диалло с заведующей кафедрой туризма Еленой Анатольевной Сущенко

 

 

 

 

Steven Diallo, a first-year student of the double Franco-Ukrainian master’s program «Tourism. Cultural Heritage. Leisure», won the first place in the international contest of student research papers in the field of «Business activity, commerce and exchange activities» held by Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University.

 

On the photos Steven Diallo with Olena Sushchenko, the head of the Tourism Department

(далее…)

Вступні іспити до магістратури / Вступительные экзамены в магистратуру / The entrance exams to the magistracy

Фото с экзамена 15.01.2018

Шановні випускники-бакалаври з числа іноземних громадян!

Інформуємо Вас, що вступні іспити до магістратури за обраними Вами освітньо-професійними програмами відбудуться:

за фахом 01.07.2020 року об 11-00 в аудиторії А-4 нового корпусу;

з іноземної мови — 02.07.2020 року об 11-00 в аудиторії А-4 нового корпусу.

За додатковою інформацією звертатися в деканат факультету підготовки іноземних громадян, кабінет 6, заступник декана Єрмоленко Олексій Анатолійович (телефон +380674780298 — Viber, Telegram, WhatsApp).

 

Уважаемые выпускники-бакалавры из числа иностранных граждан!

Информируем Вас, что вступительные экзамены в магистратуру по выбранным Вами образовательно-профессиональным программам состоятся:

по специальности 01.07.2020 года в 11-00 в аудитории А-4 нового корпуса;

по иностранному языку – 02.07.2020 года в 11-00 в аудитории А-4 нового корпуса.

За дополнительной информацией обращаться в деканат факультета подготовки иностранных граждан, кабинет 6, заместитель декана Ермоленко Алексей Анатольевич (телефон +380674780298 – Viber, Telegram, WhatsApp).

 

Dear bachelors from among foreign citizens!

We inform you that the entrance exams to the magistracy for your chosen educational and professional programs will be held:

specialty 07/01/2020 at 11-00 in the audience A-4 of the new building;

in a foreign language — 02.07.2020 at 11-00 in the audience A-4 of the new building.

For additional information, contact the dean’s office of the Faculty for the Training of Foreign Citizens, cabinet 6, deputy dean Alexei Anatolyevich Yermolenko (phone +38 0674780298 — Viber, Telegram, WhatsApp).

Перша перездача екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року / Первая пересдача экзаменов летней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года / First exams for the 2019/2020 academic year summer exam session

Внимание

Шановні студенти!

З 22.06.2020 року стартує перша перездача іспитів літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року.

Розклад э доступним за посиланням. Екзаменаційні білети будуть доступні  на сайті персональних навчальних систем.

Для допуску на перездачу необхідно набрати мінімум 35 балів.

Друга перездача відбудеться в період з 17.08.2020 року по 31.08.2020 року.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

С 22.06.2020 года стартует первая пересдача экзаменов летней экзаменационной сессии 2019/2020 учебного года.

Расписание доступно по ссылке. Экзаменационные билеты будут доступны на сайте персональных обучающих систем.

Для допуска на пересдачу необходимо набрать минимум 35 баллов.

Вторая пересдача состоится в период с 17.08.2020 года по 31.08.2020 года.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

From 06.22. In 2020, the first exams of the summer exam session of the 2019/2020 academic year will begin.

Schedule is available here. Examination tickets will be available on the website of personal training systems.

To be allowed to retake, you need to score at least 35 points.

The second retake will take place from 08/17/2020 to 08/31/2020.

Be careful!

 

 

 

Поточний контроль

Шановні студенти!
Інформуємо Вас про розклад іспитів для студентів, які не згодні з виставленими позитивними оцінками.
Ці іспити пройдуть на сайті ПНС, можуть взяти участь студенти, які мають допуск (мінімум 35 балів) і написали заяву про бажання взяти участь у сесії в деканаті (кабінет №5).
Студенти, які не набрали мінімальний бал, спілкуються з викладачами дистанційно і отримують допуск для участі в перездачі.
Перша перездача іспитів літньої екзаменаційної сесії пройде в період з 22.06.2020 по 26.06.2020 року, а друга перездача — з 17.08.2020 по 31.08.2020 року.
Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!
Информируем Вас о расписании экзаменов для студентов, которые не согласны с выставленными позитивными оценками.
Эти экзамены пройдут на сайте ПНС, могут принять участие студенты, которые имеют допуск (минимум 35 баллов) и написали заявление о желании принять участие в сессии в деканате (кабинет №5).
Студенты, которые не набрали минимальный балл, общаются с преподавателями дистанционно и получают допуск для участия в пересдаче.
Первая пересдача экзаменов летней экзаменационной сессии пройдет в период с 22.06.2020 по 26.06.2020 года, а вторая пересдача — с 17.08.2020 по 31.08.2020 года.
Будьте внимательны!

Dear students!
We inform you about the schedule of exams for students who do not agree with the positive ratings.
These exams will be held in the PNS, students who have an admission (minimum 35 points) can take part and have written a statement about their desire to participate in the session in the dean’s office (room 5).
Students who have not scored the minimum score communicate remotely with teachers and receive admission to participate in the retake.
The first retake of the exams for the summer examination session will take place from 06/22/2020 to 06/26/2020, and the second retake from 08/17/2020 to 08/31/2020.
Be careful!

 

 

 

Поточний контроль

Шановні викладачі, які проводять заняття на факультеті підготовки іноземних громадян!

Просимо Вас до 25.05.2020 року надіслати заповнені відомості поточного контролю за екзаменаційними дисциплінами і підсумкового контролю за заліковими дисциплінами по групах, де навчаються іноземні студенти.

Шаблони відомостей розміщені на сайті ПНС у розділі Деканат факультету підготовки іноземних громадян за посиланням:

Заповнені відомості можна завантаджувати на сайт і ПНС або надсилати на пошту

fakultet@meta.ua

grom_o@i.ua

Дякуємо Вам за розуміння!

Інструкція для студентів щодо організації літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в період карантину / Инструкция для студентов про организацию летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года в период карантина / Instructions for students about organizing the summer examination session of the 2019-2020 school year during the quarantine period

Внимание

Шановні студенти!

Пропонуємо Вам ознайомитися з інструкцєю щодо організації літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року в період карантину.

Будьте уважні!

 

Уважаемые студенты!

Предлагаем Вам ознакомиться с инструкцией по организации летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года в период карантина.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We suggest that you familiarize yourself with the instructions for organizing the summer examination session of the 2019-2020 academic year during the quarantine period.

Be careful!

 

 

Засідання Вченої ради факультету / Заседание Ученого совета факультета / Faculty Academic Council meeting

clipboard_image_c740fdc4

07.05.2020 відбулося засідання Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян, на якому були розглянуті питання щодо діяльності кафедр факультету у період карантину, організації навчального процесу на факультеті, рекомендації кандидатур до Вченої ради університету.

 

07.05.2020 состоялось заседание Ученого совета факультета подготовки иностранных граждан, на котором были рассмотрены вопросы деятельности кафедр факультета в период карантина, организации учебного процесса на факультете, рекомендации кандидатур в Ученый совет университета.

 

05/07/2020 A meeting of the Academic Council of the Faculty for the Training of Foreign Citizens was held, at which questions of the activities of the departments of the faculty during the quarantine period, the organization of the educational process at the faculty, and recommendations of candidates to the Academic Council of the university were considered.

(далее…)

Карантин продовжено / Карантин продлен / Quarantine extended

Карантин подовжено до 22.05.2020

Уряд продовжив строки загальнонаціонального карантину в Україні до 22 травня 2020 року. Таке рішення було прийняте сьогодні, 4 травня 2020 року.

“Рішення Уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року”, – пояснила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Подробиці за посиланням.

 

Правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года. Такое решение было принято сегодня, 4 мая 2020 года.

«Решение правительства предусматривает ослабление некоторых ограничений карантина с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным — они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года «, — пояснила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Подробности по ссылке.

 

The government has extended the nationwide quarantine in Ukraine until May 22, 2020. This decision was made today, May 4, 2020.

«The government’s decision provides for the easing of some quarantine restrictions from May 11. For educational institutions, everything will remain the same — they conduct distance learning and prepare for the end of the school year,» — said Acting. Minister of Education and Science Lubomira Mandziy.

Details on the link.

 

 

Семен Кузнец

kuznetz

30.04.1901 года родился Семен Абрамович Кузнец — выдающийся экономист, Нобелевский лауреат 1971 года по экономике, именем которого называется наш университет.

С осени 1918 года по 1921 год Семен Кузнец учился в Харьковском коммерческом институте, который был предшественником нашего университета.

Детально с биографией Семена Кузнеца можно ознакомиться по ссылке.

Онлайн зустрічі з іноземними студентами / Онлайн встречи с иностранными студентами / Online meetings with international students

hostel1

Адміністрацією Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця регулярно проводяться онлайн зустрічі з іноземними студентами і слухачами підготовчого відділення. Серед питань, що розглядаються на цих зустрічах, головними є: безпечна поведінка під час карантину, організація дистанційного навчального процесу, поліпшення побутових умов проживання у гуртожитках тощо.

Зустрічі відбуваються щовівторка і щосереди о 19-00 в середовищі Edumeet.

Запрошуємо усіх іноземних студентів приєднуватися до цих зустрічей!

 

 

Администрацией Харьковского национального экономического университета регулярно проводятся онлайн встречи с иностранными студентами и слушателями подготовительного отделения. Среди вопросов, рассматриваемых на этих встречах, главными являются: безопасное поведение во время карантина, организация дистанционного учебного процесса, улучшение бытовых условий проживания в общежитиях и тому подобное.

Встречи проходят по вторникам и средам в 19-00 в среде Edumeet.

Приглашаем всех иностранных студентов присоединяться к этим встречам!

 

The administration of Kharkov National Economic University regularly holds online meetings with foreign students and students of the preparatory department. Among the issues addressed at these meetings, the main ones are: safe behavior during quarantine, organization of distance learning process, improvement of living conditions in hostels and the like.

Meetings take place on Tuesdays and Wednesdays at 19-00 in the Edumeet environment.

We invite all foreign students to join these meetings!

(далее…)

Рамадан

Рамадан

Поздравляем с праздником!

Рамадан (араб.) или Рамазан (тур.) — девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»).

(далее…)

Карантин продовжено / Карантин продлен / Quarantine extended

picture2_karantin-v-ukrain_366368_p0

Загальнонаціональний карантин продовжено до 11 травня 2020 року – відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 22 квітня 2020 року. Всі заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання.

Подробиці за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/karantin-prodovzheno-do-11-travnya

 

Общенациональный карантин продлен до 11 мая 2020 — соответствующее решение правительство приняло сегодня, 22 апреля 2020 года. Все учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения.

Подробности по ссылке: https://mon.gov.ua/ua/news/karantin-prodovzheno-do-11-travnya

 

The nationwide quarantine has been extended until May 11, 2020 — the government made the corresponding decision today, April 22, 2020. All educational institutions continue to work using distance learning technologies.

Details on the link:  https://mon.gov.ua/ua/news/karantin-prodovzheno-do-11-travnya

 

Навчання під час карантину / Обучение во время карантина / Training during quarantine

Поточний контроль

Шановні студенти!

Нагадуємо Вам, що під час карантину навчальний процес в університеті здійснюється дистанційно.

Значна частина навчального процесу реалізується за допомогою сайту персональних навчальних систем.

Інструкція по користуванню сайтом персональних навчальних систем

Також рекомендуємо співпрацювати з Вашими викладачами за розкладом навчальних занять.

Якщо у Вас виникнуть питання Ви можете звернутися електронною поштою  до співробітників деканату факультету підготовки іноземних громадян  fakultet@meta.ua, або написати безпосередньо на електронні скриньки заступників декана з питань організації навчального процесу:

Олексій Анатолійович  oleksii.yermolenko@hneu.net

Ольга Володимирівна  grom_o@i.ua

Бажаємо Вам міцного здоров’я і рекомендуємо дотримуватися вимог перебування у карантині.

 

Уважаемые студенты!

Напоминаем Вам, что во время карантина учебный процесс в университете осуществляется дистанционно.

Значительная часть учебного процесса реализуется с помощью сайта персональных обучающих систем.

Инструкция по пользованию сайтом персональных обучающих систем

Также рекомендуем сотрудничать с Вашими преподавателями по расписанию учебных занятий.

Если у Вас возникнут вопросы Вы можете обратиться  по электронной почте к сотрудникам деканата факультета подготовки иностранных граждан  fakultet@meta.ua, или написать непосредственно на электронную почту заместителей декана по вопросам организации учебного процесса:

Алексей Анатольевич  oleksii.yermolenko@hneu.net

Ольга Владимировна  grom_o@i.ua

Желаем Вам крепкого здоровья и рекомендуем соблюдать требования пребывания в карантине.

 

Dear students!

We remind You that during quarantine the educational process at the university is carried out remotely.

A significant part of the educational process is implemented using the site of personal training systems.

Instructions for using the site of personal training systems

We also recommend collaborating with Your teachers on a training schedule.

If You have any questions, You can contact the staff of the dean’s office of the faculty of training of foreign citizens by e-mail fakultet@meta.ua, or write directly to the e-mail of the deputy deans on the organization of the educational process:

Oleksii Anatoliyovych  oleksii.yermolenko@hneu.net

Olga Volodymyrivna  grom_o@i.ua

We wish You good health and recommend that You comply with the quarantine requirements.

Результати поточного контролю

Поточний контроль

Шановні викладачі, які проводять заняття на факультеті підготовки іноземних громадян!

Просимо Вас до 09.04.2020 року надіслати заповнені відомості поточного контролю по групах, де навчаються іноземні студенти.

Шаблони відомостей розміщені на сайті ПНС у розділі Деканат факультету підготовки іноземних громадян за посиланням:

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5571

Заповнені відомості надсилати на пошту

fakultet@meta.uа

Дякуємо Вам за розуміння!

Карантин продовжено до 24 квітня / Карантин продлен до 24 апреля / Quarantine extended until April 24

picture2_karantin-v-ukrain_366368_p0

Шановні студенти і викладачі!

Загальнонаціональний карантин продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 25 березня 2020 року.

Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну.

Подробиці: https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu

 

Уважаемые студенты и преподаватели!

Общенациональный карантин продлен на 21 день — до 24 апреля включительно. Соответствующее решение Правительство приняло сегодня, 25 марта 2020 года.

Таким образом, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры к соответствующему сроку.

Подробности:   https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu

 

Dear students and teachers!

Nationwide quarantine is extended for 21 days — until April 24 inclusive. The corresponding decision was made by the Government today, March 25, 2020.

Thus, all educational institutions, regardless of their form of ownership and sphere of administration, must continue quarantine measures by the appropriate deadline.

Details:   https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu

 

 

Основні запобіжні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції / Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции / Basic Precautions to Protect Against a New Coronavirus Infection

5656596acdabee5e

За матеріалами сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я / По материалам сайта Всемирной организации здравоохранения / Based on materials from the World Health Organization website

Основні запобіжні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції

Слідкуйте за новітньою інформацією про спалах COVID-19, яку можна знайти на веб-сайті ВООЗ, а також отримати від органів громадської охорони здоров’я вашої країни і населеного пункту. Найбільше число випадків COVID-19 як і раніше виявлено в Китаї, тоді як в інших країнах відзначаються спалахи локального характеру. У більшості випадків захворювання характеризується легким перебігом і закінчується одужанням, хоча зустрічаються ускладнення. Захистити своє здоров’я і здоров’я оточуючих можна, дотримуючись таких правил:

Регулярно мийте руки

Регулярно обробляйте руки спиртовмісних засобом або мийте їх з милом.

Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка рук спиртовмісних засобом або миття їх з милом вб’є його.
Дотримуйтесь дистанцію в громадських місцях

Тримайтеся від людей на відстані як мінімум 1 метра, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.

Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє респіраторною інфекцією, такий як 2019 nCoV, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря.
По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот   >>>>>>>

(далее…)

Навруз

navruz
Поздравляем с праздником!
Международный день Навруз (International Day of Nowruz) отмечается с 2010 года. С предложением ввести новую дату в календарь ООН выступили правительства нескольких государств: Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. 23 февраля Генеральная ассамблея приняла инициативу этих стран и закрепила за 21 марта международный праздник – День Навруз (резолюция №A/RES/64/253).
Весенний новогодний праздник равноденствия — Навруз, зародившись в Хорасане (историческая область на северо-востоке Ирана) более 3000 лет назад, почти одновременно с возникновением земледелия, распространился по всем сопредельным странам. В настоящее время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие. Корни Навруза уходят в зороастризм. Навруз является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. Фирдоуси и Омар Хайям, служивший при дворе туркменского царя Мелик-шаха, связывали возникновение Навруза с именами легендарных царей Джемшида, Каюмурса и других. По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.

 

Інформація для втративших доступ до сайту Персональних навчальних систем / Информация для потерявших доступ к сайту Персональных обучающих систем / Information for those who have lost access to the Personal Training Systems site

ПНС

Шановні студенти!

Якщо ви втратили доступ до сайту Персональних навчальних систем, рекомендуємо вам звернутися до технічної підтримки сайту Персональних навчальних систем.

 

Уважаемые студенты!

Если вы потеряли доступ к сайту Персональных обучающих систем, рекомендуем вам обратиться в службу технической поддержки сайта Персональных обучающих систем.

 

 

Dear students!

If you have lost access to the site of Personal training systems, we recommend that you contact the technical support service of the site of Personal training systems.

 

 

Зміни у графіку навчального процесу / Изменения в графике учебного процесса / Changes in the schedule of the educational process

Внимание

Сканировать1 Сканировать10001

 

Шановні викладачі і студенти!

Інформуємо Вас, що на виконання листа Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020 року щодо запровадження карантину у закладах освіти, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця переводить навчальний процес в період з 13.03.2020 року по 03.04.2020 року у дистанційну форму з використанням персональних освітніх систем.

Інструкцію по користуванню сайтом персональних навчальних систем можна завантажити тут.

Слухачам підготовчого відділення необхідно скоординувати свої дії з керівниками груп (викладачами мови майбутнього навчання) щодо забезпечення ефективності навчального процесу.

Про подальший розвиток подій будемо інформувати додатково, будьте уважні!

Текст розпорядження стор 1    стор 2

Деканат

 

Уважаемые преподаватели и студенты!

Информируем Вас, что во исполнение письма Министерства образования и науки Украины №1 / 9-154 от 11.03.2020 года о введении карантина в учебных заведениях, Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца переводит учебный процесс в период с 13.03.2020 года по 03.04.2020года в дистанционную форму с использованием персональных образовательных систем.

Инструкцию по пользованию сайтом персональных обучающих систем можно скачать здесь.

Слушателям подготовительного отделения необходимо скоординировать свои действия с руководителями групп (преподавателями языка будущего обучения) по обеспечению эффективности учебного процесса.

О дальнейшем развитии событий будем информировать дополнительно, будьте внимательны!

Текст распоряжения   стр.1    стр. 2

Деканат

 

 

Dear teachers and students!
We inform you that according to the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1 / 9-154 of 03/11/2020 about the establishment of quarantine in educational institutions, University transfers the educational process from 03/13/2020 to 04/03. 2020 in online study mode using personal educational systems.

Instructions for using the site of personal training systems can be downloaded here.

Students of the preparatory department need to coordinate their actions with group leaders (teachers of the language of future learning) to ensure the effectiveness of the educational process.
We will inform you about further development of the events, be careful!

The text of the order    р1     р2

 

Розклад занять / Расписание занятий / Timetable (the schedule)

Внимание

Шановні викладачі і студенти!

Інформуємо Вас, що ознайомитися з розкладом занять можна за посиланням http://services.hneu.edu.ua

Уважаемые преподаватели и студенты!

Информируем Вас, что ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке http://services.hneu.edu.ua

Dear teachers and students!

We inform you that you can read the schedule of classes at the link http://services.hneu.edu.ua