Харьков

Latest Posts

З Новим 2021 роком! / С Новым 2021 годом! / Happy New Year 2021!

hqdefault

Шановні студенти, викладачі та співробітники!

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає Вас з Новим 2021 роком та бажає Вам і Вашим родинам в наступному році міцного здоров’я, добробуту та здійснення задуманих в новорічну ніч бажань!

Бережіть себе і своїх близьких!

 

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет Вас с Новым 2021 годом и желает Вам и Вашим семьям в следующем году крепкого здоровья, благополучия и осуществления загаданных в новогоднюю ночь желаний!

Берегите себя и своих близких!

 

Dear students, teachers and staff!

The staff of the Faculty of Training Foreign Citizens wishes you a Happy New Year 2021 and wishes you and your families good health, well-being and the fulfillment of wishes made on New Year’s Eve next year!

Take care of yourself and your loved ones!

Екскурсія по Харківському художньому музею / Экскурсия по Харьковскому художественному музею / Excursion to the Kharkov Art Museum

изображение_viber_2020-12-21_18-33-54

Відео / Видео / Video

21.12.2020 група 3 підготовчого відділення ХНЕУ ім. С. Кузнеця відвідала експозицію Харківського художнього музею. Студенти були щиро вражені якістю та оригінальністю картин. Навіть інколи здавалося, що це не картина, а фотографія. Особливий інтерес викликали картини, які зображують козаків і українське село 19 сторіччя. Хочеться сподіватися, що ця екскурсія надовго запам’ятається іноземним студентам і залишить незабутнє враження про українську культуру.

 

21.12.2020 группа 3 подготовительного отделения ХНЭУ им. С. Кузнеца посетила экспозицию Харьковского художественного музея. Студенты были искренне поражены качеством и оригинальностью картин. Даже иногда казалось, что это не картина, а фотография. Особый интерес вызвали картины, изображающие казаков и украинское село 19 века. Хочется надеяться, что эта экскурсия надолго запомнится иностранным студентам и оставит неизгладимое впечатление об украинской культуре.

 

21.12.2020 group 3 of the preparatory department of KhNEU named after S. Kuznets visited the exposition of the Kharkiv Art Museum. The students were sincerely impressed by the quality and originality of the paintings. Even sometimes it seemed that it was not a picture, but a photograph. Of particular interest were paintings depicting the Cossacks and the Ukrainian village of the 19th century. It is hoped that this tour will be remembered for a long time by foreign students and will leave an indelible impression of Ukrainian culture.

(далее…)

Порядок проведення екзаменаційної сесії в умовах карантину в ХНЕУ ім. С. Кузнеця / Порядок проведения экзаменационной сессии в условиях карантина в ХНЭУ им. С. Кузнеца / the Procedure for conducting an examination session in quarantine at Simon Kuznets KhNEU

ob_1a4267_attention-570x289

Шановні студенти!

Інформуємо Вас про Порядок проведення екзаменаційної сесії в умовах карантину в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Згідно з цим порядком студенти, які мають по екзаменаційних предметів в семестрі з поточного контролю 35 балів і вище, рекомендуються до отримання оцінки автоматично з коефіцієнтом 1,7.

Якщо студент не згоден з цією оцінкою, має допуск (мінімум 35 балів), то він може написати заяву про бажання взяти участь у сесії в деканаті (кабінет №5) до 05.01.2020 року.

Рекомендуємо Вам зв’язатися з викладачами та уточнити свій бал, або подивитися журнал оцінок на сайті ПНС.

Розклад іспитів представлений за курсами:   1   2   3    4   

Студенти, які не набрали мінімальний бал, спілкуються з викладачами дистанційно і отримують допуск для участі в перездачі.

Перша перездача іспитів зимової екзаменаційної сесії пройде в період з 01.02.2021 по 05.02.2021 року, а друга перездача — з 22.02.2021 по 26.02.2021 року.

 

Будьте уважні!

 

 

Уважаемые студенты!

Информируем Вас о Порядке проведения экзаменационной сессии в условиях карантина в ХНЭУ им. С. Кузнеца.

Согласно этому порядку студенты, имеющие по экзаменационным предметам в семестре по текущему контролю 35 баллов и выше, рекомендуются к получению оценки автоматически с коэффициентом 1,7.

Если студент не согласен с этой оценкой,  имеет допуск (минимум 35 баллов), то он может написать заявление о желании принять участие в сессии в деканате (кабинет №5) до 05.01.2020 года.

Рекомендуем Вам связаться с преподавателями и уточнить свой балл, или посмотреть журнал оценок на сайте ПНС.

Расписание экзаменов представлено по курсам:   1   2   3    4       

Студенты, которые не набрали минимальный балл, общаются с преподавателями дистанционно и получают допуск для участия в пересдаче.

Первая пересдача экзаменов зимней экзаменационной сессии пройдет в период с 01.02.2021 по 05.02.2021 года, а вторая пересдача — с 22.02.2021 по 26.02.2021 года.

Будьте внимательны!

 

Dear students!

We would like to inform you about the Procedure for conducting an examination session in quarantine at Simon Kuznets KhNEU.

According to this order, students who have 35 points and higher on examination subjects in the semester on current control are recommended to receive an assessment automatically with a coefficient of 1.7.

If a student does not agree with this assessment, has admission (at least 35 points), then he can write a statement about his desire to take part in the session at the dean’s office (room number 5) until 01/05/2020.

We recommend that you contact the teachers and clarify your score, or look at the gradebook on the PNS website.

The exam schedule is presented by courses:    1   2   3    4       

Students who did not score the minimum score communicate with teachers remotely and receive admission to participate in the retake.

The first retake of exams in the winter examination session will take place from 02/01/2021 to 02/05/2021, and the second retake — from 02/22/2021 to 02/26/2021.

 

Be careful!

90-річний Ювілей Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця / 90-летний Юбилей Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца / 90th Anniversary of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Screenshot_2020-12-09 90-річний Ювілей Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця - Харківсь[...]

 

9 грудня 2020 року  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця святкує свій 90-річний ювілей. За дев’яносто років навчальний заклад набув великого визнання. Від першого дня народження в 1930 році і до сьогодення  по рідній Харківщині, по всій Україні  та за її межами шириться його слава. З ним пов’язані долі не однієї тисячі випускників – справжніх фахівців та безлічі відомих науковців. Тут вони одержали освіту, здобули знання та життєвий досвід.

У 2013 році ХНЕУ було присвоєно ім’я Нобелевського лауреата Семена Кузнеця – відповідний наказ було підписано Міністром освіти і науки України 14 жовтня 2013 року. Семен Кузнець – економіст, який  отримав світове визнання у 1971 році. Тоді він став володарем Нобелевської премії. Цю нагороду Семену Кузнецю присвоїли не лише за дослідницькі роботи. Він брав участь у розробці рекомендацій для багатьох країн, допомагаючи їм вийти з економічної кризи. Аби більше людей дізналися про талановитого економіста Семена Кузнеця, в університеті вирішили увічнити його образ у бронзі. Тепер при вході до ХНЕУ ім. С. Кузнеця  встановлено його статую.

 

9 декабря 2020 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца празднует свой 90-летний юбилей. За девяносто лет учебное заведение приобрело большого признания. От первого дня рождения в 1930 году и к настоящему времени по родной Харьковщине, по всей Украине и за ее пределами ширится его слава. С ним связаны судьбы не одной тысячи выпускников — настоящих специалистов и множества известных ученых. Здесь они получили образование, получили знания и жизненный опыт.

В 2013 году ХНЭУ было присвоено имя Нобелевского лауреата Семена Кузнеца — соответствующий приказ был подписан Министром образования и науки Украины 14 октября 2013. Семен Кузнец — экономист, получивший мировое признание в 1971 году. Тогда он стал обладателем Нобелевской премии. Эту награду Семену Кузнецу присвоили не только за исследовательские работы. Он участвовал в разработке рекомендаций для многих стран, помогая им выйти из экономического кризиса. Чтобы больше людей узнали о талантливом экономиста Семена Кузнеца, в университете решили увековечить его образ в бронзе. Теперь при входе в ХНЭУ им. С. Кузнеца установлена ​​его статуя.

 

December 9, 2020 Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics celebrates its 90th anniversary. For ninety years, the educational institution has gained great recognition. From his first birthday in 1930 to the present time, his fame is spreading throughout his native Kharkiv region, throughout Ukraine and beyond. The fate of more than one thousand graduates — real specialists and many famous scientists — is associated with it. Here they received education, knowledge and life experience.

In 2013, KhNUE was named after the Nobel laureate Simon Kuznets — the corresponding order was signed by the Minister of Education and Science of Ukraine on October 14, 2013. Simon Kuznets is an economist who received worldwide recognition in 1971. Then he won the Nobel Prize. This award was given to Simon Kuznets not only for research work. He participated in the development of recommendations for many countries, helping them get out of the economic crisis. To make more people know about the talented economist Simon Kuznets, the university decided to immortalize his image in bronze. Now at the entrance to the KhNUE them. S. Kuznets’ statue is installed.

 

https://www.hneu.edu.ua/news/90-richnyj-yuvilej-harkivskogo-natsionalnogo-ekonomichnogo-universytetu-imeni-semena-kuznetsya/

МІжнародний день студента / Международный день студента / International Student Day

День студента

Колектив факультету підготовки іноземних громадян вітає всіх студентів зі святом — Міжнародним днем студента. Бажаємо, щоб Ваші успіхи в навчанні принесли Вам успіхи в діловій кар’єрі!

Наші студенти — найкращі! І сьогодні для наших випускників-бакалаврів ми представляємо альбом випускника-2020.

 

Коллектив факультета подготовки иностранных граждан поздравляет всех студентов с праздником — Международным днем студента. Желаем, чтобы Ваши успехи в учебе принесли Вам успехи в деловой карьере!

Наши студенты  -  самые лучшие! И сегодня для наших выпускников-бакалавров мы представляем альбом выпускника-2020.

 

The staff of the Faculty for the Training of Foreign Citizens congratulate all students on the occasion of International Student Day. We wish your academic success to bring you success in your business career!

Our students are the best! And today for our bachelor graduates we present the album of the 2020 graduates.

Дистанційне навчання / Дистанционное обучение / Distance learning

picture2_karantin-v-ukrain_366368_p0

Відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України, з огляду на ситуацію з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, прийнято рішення організувати дистанційне навчання для студентів усіх курсів в період з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

Новина на сайті університету.

З розкладом занять можна ознайомитися за посиланням.

Сайт персональних навчальних систем.

Контакти викладачів розміщені за посиланням.

 

В соответствии с рекомендацией Министерства образования и науки Украины, учитывая ситуацию с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, принято решение организовать дистанционное обучение для студентов всех курсов в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Новость на сайте университета.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

Сайт персональных обучающих систем.

Контакты преподавателей размещены здесь.

 

In accordance with the recommendation of the Ministry of Education and Science of Ukraine, given the situation with the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, it was decided to organize distance learning for students of all courses from October 15 to November 15, 2020.

News on the university website.

The schedule of classes can be found here.

Website for personal training systems.

The teachers’ contacts are available here.

 

 

День кар’єри ЄС в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 12-13 жовтня 2020 року / День карьеры ЕС в ХНЭУ им. С. Кузнеца, 12-13 октября 2020 года / EU Career Day at S. Kuznets KhNUE, 12-13 October 2020

День карьеры ЕС

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в он-лайн – заході «День кар’єри ЄС», що відбудеться в м. Харкові «12-13» жовтня 2020 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

 

Представительство Европейского Союза в Украине приглашает студенческую молодежь, представителей общественных организаций, бизнеса, государственных служащих и активных молодых граждан принять участие в он-лайн — мероприятии «День карьеры ЕС», который состоится в г. Харькове «12-13» октября 2020 на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца.

 

The Delegation of the European Union to Ukraine invites student youth, representatives of public organizations, business, government officials and active young citizens to take part in the online event «EU Career Day», which will be held in Kharkov on October 12-13, 2020 at the base of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics.

 

 

 

До уваги студентів факультету підготовки іноземних громадян / Вниманию студентов факультета подготовки иностранных граждан / To the attention of students of the faculty of training foreign citizens

dsc00027_shu-230820

16.09.2020 року було проведено конференцію студентів факультету підготовки іноземних громадян з питань порядку обрання ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Згідно рішення виборчої комісії факультету підготовки іноземних громадян 18.09.2020 року розпочинається   набір кандидатів до вченої ради від числа студентів факультету підготовки іноземних громадян. Прийом заявок триватиме  до 24:00 24.09.2020року.
Враховуючи зонування у зв’язку з COVID-19 при висуванні кандидатури, бажано враховувати можливість обмеження транспортного зв’язку (особиста присутність на виборах є обов’язковою!).

16.09.2020 года была проведена конференция студентов факультета подготовки иностранных граждан по вопросам порядка избрания ректора ХНЭУ им. С. Кузнеца.
Согласно решению избирательной комиссии факультета подготовки иностранных граждан 18.09.2020 года начинается набор кандидатов в ученый совет от числа студентов факультета подготовки иностранных граждан. Прием заявок продлится до 24:00 24.09.2020 года.
Учитывая зонирования в связи с COVID-19 при выдвижении кандидатуры, желательно учитывать возможность ограничения транспортной связи (личное присутствие на выборах является обязательным!).

On September 16, 2020, a conference of students of the faculty of training foreign citizens was held on the procedure for electing the rector of University.
According to the decision of the electoral commission of the faculty of training foreign citizens, on September 18, 2020, the recruitment of candidates for the academic council from the number of students of the faculty of training foreign citizens begins. Applications will be accepted until 24:00 on September 24, 2020.
Given the zoning in connection with COVID-19, when nominating a candidate, it is advisable to take into account the possibility of limiting transport links (personal presence at the elections is mandatory!).

(далее…)

Конференція студентів факультету / Конференция студентов факультета / Faculty Students Conference

dsc00027_shu-230820

16.09.2020 року в аудиторії А-5 о 15-50  відбудеться конференція студентів факультету підготовки іноземних громадян щодо обрання виборчої комісії для проведення виборів делегатів від числа студентів факультету на вибори ректора. Запрошуємо приєднатися до конференції.
Також можна буде прийняти участь дистанційно за посиланням.  >

 

16.09.2020 года в аудитории А-5 в 15-50 состоится конференция студентов факультета подготовки иностранных граждан по формированию избирательной комиссии для проведения выборов делегатов от числа студентов факультета на выборы ректора. Приглашаем присоединиться к конференции.
Также можно будет принять участие дистанционно по ссылке. >

 

09/16/2020, in room A-5 at 15-50, a conference of students of the faculty of training foreign citizens will be held on the formation of an election commission for the election of delegates from the number of students of the faculty for the election of the rector. We invite you to join the conference.
It will also be possible to participate remotely via the link. >

(далее…)